Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z výroční členské schůze ZO ČSV Zlín konané dne 29. ledna 2012

4. 3. 2012

 Výroční členská schůze ZO ČSV Zlín konaná 29.1.2012 ve Zlíně po zahájení a přivítání účastníků zvolila

• mandátovou komisi ve složení : Andrea Šimečková

    Pavel Hurta

Jaroslav Haluza

• návrhovou komisi ve složení:    Jaroslav Matoušek  

Radim Bosák

Evžen Babík

 

    a po diskuzi přijala následující usnesení:

V  ý r o č n í   č l e n s k á   s c h ů z e

I. BERE NA VĚDOMÍ

*  zprávu mandátové komise přednesenou př. Andreou  Šimečkovou

 

II. SCHVALUJE

1. Zprávu o činnosti ZO, přednesenou jejím předsedou Jiřím Kalendou

2. Zprávu kontrolní a revizní komise, přednesenou její předsedkyní Libuší Kapkovou

3. Zprávu pokladníka Jaroslava Haluzy o hospodaření organizace

 

III. UKLÁDÁ VÝBORU ZO

1. Uskutečnit 11 schůzí výboru a 1 výroční schůzi ZO

2. Uspořádat odbornou přednášku ( 4.2.2012 – ing. Leoš Dvorský )

3. Realizovat zájezd členů ( Vítkov ve druhé polovině roku – 28.7.2012 )

4. Průběžně organizovat péči o dobrý zdravotní stav včelstev

5. Připravit tradiční jarní setkání důvěrníků se členy výboru ZO – 31.3.2012

6. Pořádat kurzy pro začínající i pokročilejší včelaře s využitím našich lektorů

7. Zúčastnit se i letosaktivně  Dne  země  pořádané Magistrátem města Zlína

8. Uspořádat opět  Medařskou  soutěž o ceny ZO ( 24.listopad 2012 )

9. Motivovat členy organizace k lepší účasti na 10. Mezinárodní pouti na sv.Hostýně

10.Podporovat činnost včelařského kroužku při DDM Astra

11.Zorganizovat i letos tradiční včelařský ples ( leden 2012 )

12.Spolupracovat se Zlínským krajem, Magistrátem města Zlína i dalšími městy a obcemi,které

podporují nás a propagovat je

13.Pokračovat v odborné výměně názorů na našich tradičních „seancích“

14.Vydat jarní i podzimní čísla „Zpravodaje zlínských včelařů“

15.Spolupracovat s Klubem přírodního včelaření a Pracovní společností nástavkových včelařůCZ,o.s.

16.Provozovat dále webové stránky zlínských včelařů a více je využívat

 

IV. ZAVAZUJE

členy naší ZO, kteří jsou členy vyšších svazových orgánů, účastnit se pravidelně a aktivně jednání

těchto orgánů, hájit tam zájmy naší ZO a informovat o nich členy

 

V. PŘIJÍMÁ v souladu s § 16, odst.5  Stanov svazu tyto nové členy:

B á b e k  Radomír                  P e r e n s k ý  Tomáš

B ř e z í kDavid                         S l a v í k  Roman

Č m o l í k  Václav                     S l e z á k o v á  Alena

H u d e č e k  Jaromír               S o v a d i n a  Tomáš

C h a l u p o v á  Lucie             S t a n ě k  Václav

K o u t n ý  Bohdan                   S u c h á n e k  Alois

M a k a r o v Miroslav              Š t a c h  Jan

M a k a r o v  Radek                  V a v r u š o v á  Leona   

M a u e r  Jindřich                      V y o r a l  Dominik

O l š a n  Pavel