Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva předsedy ing. Kalendy o činnosti výboru a ZO za rok 2011

3. 2. 2012

 Vážení přátelé, dámy a pánové, vážení hosté

je tomu již dva roky, co jsme se zde sešli na volební výroční schůzi naší základní organizace, kde byl zvolen nový výbor. Ten začal pracovat v novém složení, a to předseda ing. Kalenda Jiří, jednatel ing. arch. Bosák Radim, místopředseda ing. Hurta Pavel, pokladník přítel Haluza Jaromír, zdravotní  referenti př. Sousedík Jan a ing. Babík Evžen, chovatelský referent Hába Jaroslav, kronikář př. Šimeček, fotograf  Vysloužil František, člen výboru Ponížil Libor a Dymák  František

Výborové schůze se konaly vždy první středu v měsíci v restauraci Mája na Příluku. Členové výboru na těchto schůzích projednávali aktuální problémy naší organizace. Na každé výborové schůzi jsou účastni taktéž členové kontrolní a revizní komise naší ZO.

Naše ZO má 189 členů a obhospodařuje 2023 včelstev. Rok 2011 patřil mezi ty lepší ve výnosu medu v našich podmínkách. Po celkem dobrém jarním rozvoji v dubnu nám květen a červen včelařsky  vyšel a pak následovalo deštivé období prázdnin, kde se poměrně dobře dařilo rozvoji kleštíku varroa destruktor a nastal velmi horký a suchý podzim, kde včelstva byla více náchylná na viry a docházelo k velké slídivosti a loupeživosti mezi včelstvy. Podle mého názoru v tomto období nastal pokles včelstev cca o jednu pětinu. Vím, že se tímto žádný včelař nechlubí a drží bobříka mlčenlivosti, ale v tomto období nastala přirozená selekce odolných včelstev.

V součastné době jsme více méně bez medu a kdo se ho tento rok nenaučil prodávat za cenu, kterou si zaslouží tento zlatý produkt včel a přírody, tak ať si neztěžuje. Celkový výnos medu, který jsme uvedli do statistiky v roce 2010 a to 21713 kg. V roce 2011vykazuje naše organizace 40732 kg to znamená, že průměrný výnos na jedno včelstvo činil 20,1 kg za naší Zlínskou základní organizaci. Výnos vosku 1096 kg to znamená na jedno včelstvo 0,54kg  a celkem jsme odchovali 682 matek.

Jak probíhaly jednotlivé akce od minulé výroční schůze:

První se konal Včelařský ples na hotelu Moskva dne 13.2.2011, který je již mezi zlínskou veřejností velmi oblíben. Tuto akci zajišťuje zkušený kolektiv organizátorů a za to jim patří vřelý dík.

Další pořádaná akce za velmi slušné účasti z naší organizace i z okolních organizací se konala v neděli 6. března 2011, kdy proběhla  poutavá a zajímavá přednáška MVDr.  Zdenka Klímy k šetrnému ošetřování včelstev, léčení varroázy, monitoringu, zootechnických opatřeních a používání organických kyselin při léčení včelstev. Přítomní velmi pozorně naslouchali, jaké možnosti léčení lze alternativně používat a jak se léčí v západní Evropě a jinde ve světě. Přednes byl doplňován průběžným promítáním snímků.

Jarní setkání důvěrníků proběhlo v soboru 2.4.2011 na Horákově mlýně ve Zlíně, která se konala v pohodové atmosféře a s důvěrníky jsme probrali co se připravuje a organizuje v roce 2011. Přítel Sousedík a ing. Babík seznámili důvěrníky se zdravotním stavem včelstev v rámci naší základní organizace. Diskuze proběhla velmi neformálně. Důvěrníci převzali jarní zpravodaje pro své včelaře.

V sobotu 9.dubna 2011 v Kostelci a v neděli 10.dubna 2011  ve Fryštáku proběhla VI. Včelařská akademie společně s první včelařskou regionální výstavou. Sobotní program byl pro včelaře velmi zajímavý, neboť přednášky př. Zeleného Miroslava a následně ing. Čermáka Květoslava, CSc. zaručovaly, že půjde pro včelaře o velmi zajímavá témata a v přednáškovém sále Lázně Kostelec se nás tísnilo cca 130 posluchačů, kteří jsme velmi pozorně naslouchali.

V neděli po slavnostním zahájení proběhla přehlídka moravských včelařských krojů a praporů jednotlivých organizací.  Po tomto zahájení proběhla přednáška předsedy svazu ing Mandíka Josefa, následovala přednáška Mgr. Sojky Luďka ohledně postavení ČSV, o.s. na mezinárodním poli.
Před obědem proběhla přednáška přítele ing Františka Texla na téma Racionalizace ve včelaření - silná včelstva a tato přednáška zaujala přítomné, neboť v celém sále byl naprostý klid a nikdo se ani nepotuloval po prostorech výstavy.
Odpoledne po přestávce vystoupila Mgr. Machová Jarmila na téma Sousedská práva ve včelaření. Ochrana včel při aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Posluchačům tato zajímavá hodina velmi rychle utekla, kde se mohli dozvědět různé informace ohledně sousedských vztahů ve včelaření.
Závěrečná přednáška byla věnována Čím mohou přispět včelí produkty k našemu zdraví, kterou přednesl přední odborník v tomto oboru prof. RNDr Jozef Čižmírik, PhD. Posluchači vyslechli velmi odbornou přednášku tohoto oboru.

Nedělního programu se zúčastnilo přibližně 450 posluchačů přednášek.

Chtěl bych tímto poděkovat hlavním dvěma organizátorům za hladký a bezproblémový chod VI. včelařské akademie a to zde přítomnému předsedovi OO Zlín příteli Studeníkovi  a jednatelce Mgr. Bc. Hrabíkové a dalším nejmenovaným organizátorům z výboru OO Zlín a taktéž našim členům, kteří se spolupořádání účastnili z naší základní organizace Zlín a ostatním včelařům,  kteří se podíleli na hladkém průběhu VI. Včelařské akademie a první včelařské regionální výstavě.

ZO se 28. dubna 2011 zúčastnila propagačního Dne Země na náměstí před radnicí, které vyznělo pro náš včelařský spolek velmi dobře a byli jsme vnímáni spoluobčany a zvědavci velmi kladně, kde probíhala ochutnávka medu, medoviny, byli k vidění různá zařízení pro včelaření. Největší atrakcí byl pozorovací úl s matkou a u toho úlu bylo neustálé brebentění dětí, dospělých i dříve narozených.

Náš stánek se těšil velkému zájmu veřejnosti.

Přítel Petr Ponížil velmi zajímavým povídáním o včelách a včelstvech upoutával přítomné spoluobčany.

Taktéž koncem května proběhla mezinárodní včelařská pouť na svatém Hostýně, které se zúčastnila skupina krojovaných včelařů s praporem Zlínských včelařů této slavnosti. V Jurkovičově sále proběhlo mnoho hodnotných přednášek, je jen na škodu, že se těchto přednášek nezúčastnilo více našich členů.

V červenci proběhl zajímavý včelařský zájezd do Hovoran k příteli Maradovi,  kterého se zúčastnili i včelaři okolních a spřátelených organizací.  Proběhla návštěva a prohlídka zámku a parku v Miloticích, a taktéž jsme navštívili zdejší vinné sklepy.

O prvním víkendu v měsíci září proběhl krajský aktiv funkcionářů pod vedením předsedy UKRK ing. Hanušky, kterého se zúčastnili zástupci naší základní organizace

   

Medařská soutěž 2011

 

 

Medařská soutěž proběhla 26.11.2011 v hotelu Sole ve Zlíně od 17.00 hodin.

 Do medařské soutěže 2011 se přihlásilo 23 včelařů a odevzdalo 16 včelařů  celkem 39 vzorků medu.

Porota byla pětičlenná ženského osazení a pod patronací přítelkyně Matouškové Anny.

 Celou soutěží dominoval a vítězem všech čtyř kategorií se stal Josef Fuksa.

 Kategorie

pastovaný med:

1. Fuksa Josef

2. Švirák Vlastimil

3. Ponížil Petr

květový med:

1. Fuksa Josef

2. Včelařský kroužek ve Zlíně

3. Barvík Zdeněk

smíšený med:

1. Fuksa Josef

2. Krpelán Josef

3. Trojna František

medovicový med:

1. Fuksa Josef

2. Ponížil Petr

3. Trojna František

V prosinci  a lednu  se konaly  kurzy medového pečiva pod vedením přítelkyně Kateřiny Smýkalové a tyto výrobky jste mohli spatřit na našem včelařském plese.

V průběhu celého roku probíhaly kurzy pro začínající včelaře a začátečníky. Jedná se o kurzy pro včelaře, kteří jsou začátečníci, mají jen malé zkušenosti se včelařením a chtěli by začít samostatně včelařit. Na těchto kurzech postupně seznamujeme jak s teorií, tak i s praktickými ukázkami práci se včelstvy.

V rámci působnosti naší ZO byla schválena krajská dotace pro začínající včelaře tzn.

Podpora ZK pro začínající včelaře pro rok 2011 - vybraní začínající včelaři, kteří byli schváleni v působnosti naší ZO:

Dominik Vyoral, Březnice 29
Lucie Šlapalová, Větrná 4667, Zlín
Leona Vavrušová, Březnice 360
ing. Radomír Bábek, Budovatelská 4818, Zlín
Alena Slezáková, Březnice 451
Tomáš Sovadina, Hvozdná 85
Pavel Olšan, Fabiánka I.  211, Zlín

náhradník pro rok 2011:

Pavlína Kučerová, Sokolská 424, Zlín

Poslední akcí před výroční schůzí byl minulý týden Včelařský ples na Hotelu Moskva. Musím opětovně poděkovat organizátorům této akce za zdárný průběh.

Nyní bych chtěl vyzvednout činy a skutky v našem včelařském spolku.

V organizaci se velmi aktivně zapojil přítel ing.  Matoušek, který má na starosti ve výboru důvěrníky a prostřednictvím důvěrníků i ostatní členy výboru. Chtěli bychom v této nastolené cestě pokračovat a sblížit se s jednotlivými problémy důvěrníků a taktéž poznat jak a v čem jednotlivý včelaři včelaří a předávat si zkušenosti od jednotlivých včelařských praktiků.

Letitou záslužnou práci vykonává přítel Okál Josef pořádáním včelařských seancí v jídelně Zdravotní školy, kde se zúčastňují taktéž včelaři okolních organizací i taktéž veřejnost, která má zájem o včelaření. V pořádání seancí bychom chtěli napomoci ke zvýšení její odborné úrovně a taktéž ke zvýšení diskuze k jednotlivým odborným otázkám. Je jen na škodu, že z naší organizace se těchto seancí nezúčastňuje více našich včelařů.

Ve čtvrtek 24.11.2011 se konala tradiční seance zlínských včelařů v jídelně zdravotní školy na Bartošově čtvrti, kde naposledy moderoval tuto seanci přítel Okál Josef. Na začátku seance poděkoval a předal předseda OO ČSV ve Zlíně přítel Studeník Jaroslav pamětní list za dlouhodobé pořádání těchto seancí.

Ve 20.00 hod se dostavil na seanci náměstek primátora Statutárního města Zlína pan Mgr. Kašný Miroslav a předal pamětní list příteli Okálovi za sedmnáct let vedení seancí zlínských včelařů a taktéž byl předán děkovný list paní Aleně Weisové za obětavé a dlouholeté zajišťování občerstvení při seancích zlínských včelařů.

Seance od ledna 2012 se konají vždy poslední středu v měsíci a to na Hotelu Sole ve Zlíně od 18.00 hodin a pod novým vedením. Chceme pokračovat v dlouhodobé tradici, kterou nám nastartoval v listopadu roku 1997 přítel Okál a předal nám ji k dalšímu pokračování.

Jen pro připomenutí seance jsou každý poslední středu v měsíci mimo červenec, srpen a prosinec a začínají vždy 18:00 hod. V srpnu se koná návštěva u některého včelaře z naší ZO. Výjimka náleží letošnímu přestupnímu dni , středě 29.2.2012, kdy v rámci seance proběhne přednáška ing. Květoslava Čermáka CSc.

Manželé Šimečkovi připravili Jarní  i Podzimní zpravodaj. Výbor vyzývá všechny členy ZO a funkcionáře k dodávání příspěvků do Zpravodajů, aby tento byl odborně zajímavý a taktéž jste byli informováni z dění našeho spolku i taktéž i okolních organizací a okresní organizace.

Tandem ozdravných referentů  př. Sousedík a ing. Babík  jsou již nedílnou součásti chodu organizace.

Velmi důležitá a neviditelná práce je obhospodařování internetových stránek naší organizace přítelkyně Aničky Liberové

Musím si nyní postesknout.

Je jen škoda, že se akcí pořádaných ZO nezúčastňuje více členů z naší organizace jako například seancí, kurzů, přednášek či zájezdů.

 

Pro letošní rok připravujeme a je to součásti plánu práce ZO

-         uskutečnění  11 výborových schůzí a 1 výroční členskou schůzi

-          uspořádat  4.2.2012  odbornou včelařskou přednášku ing. Leoše Dvorského

-         v rámci únorové seance 29.2.2012 přednášku ing. Čermáka Květoslava

-          uspořádat v sobotu 28.července 2012 zájezd do k přítelkyni Vítkové do Vítkova  a návštěva přehrady Slezká Harta

-         podpořit v roce 2012 činnost včelařského kroužku při Domu dětí Astra

-          pečovat o dobrý zdravotní stav našich včelstev

-         připravit jarní aktiv důvěrníků se členy výboru na Horákově mlýně 31.3.2012

-         zástupcům ZO účastnit se okresních aktivů OO ČSV ve Zlíně a hájit zájmy naši ZO

-         využít našich lektorů v pořádání kurzů a přednášek se včelařskou tématikou (pro začínající včelaře, ošetřování včelstev, chov matek a jiné)

-         zúčastnit se Dne země pořádané Magistrátem města Zlína v roce 2012

-         v hojném počtu se zúčastnit  10. Mezinárodní pouti na svatém Hostýně  květen 2012

-         uspořádat Medařskou soutěž 24. listopadu 2012

-         v lednu 2013 uskutečníme tradiční včelařský ples naší ZO

-         podpořit spolupráci se Zlínským krajem v náboru začínajících včelařů

-         podpořit spolupráci s Magistrátem města Zlína,  s odborem životního prostředí

-         na našich tradičních seancích rozšiřovat odbornou výměnu názorů našich i hostujících členů

-         2x ročně budeme vydávat pro naše členy Zpravodaj zlínských včelařů

-         podpořit propagaci obcí a měst, které nás podporují v naší včelařské činnosti

-         spolupracovat s Klubem přírodního včelaření a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s.

 

Závěrem bych chtěl poděkovat tímto Městu Zlín za přízeň a nastolenou cestu spolupráce s odborem životního prostředí, který přispívá na léčiva včel a taktéž k veřejné  propagaci včelaření i ZO ČSV ve Zlíně při Dnu Země. Na závěr děkujeme obcím Březnice,  Bohuslavice a Želechovice za podporu včelaření.

 

Děkuji Vám za pozornost

 

Ing. Jiří Kalenda