Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva předsedy o činnosti výboru za rok 2012

28. 1. 2013

 Vážení přátelé, dámy a pánové, vážení hosté,

jsou tomu již tři roky, co jsme se zde sešli na volební výroční schůzi naší základní organizace, kde byl zvolen nový výbor. Nový výbor začal pracovat ve složení - předseda ing. Kalenda Jiří, jednatel ing. arch. Bosák Radim, místopředseda ing. Hurta Pavel, pokladník přítel Haluza Jaromír, zdravotní  referenti př. Sousedík Jan a ing Babík Evžen, chovatelský referent Hába Jaroslav, kronikář př. Šimeček, fotograf Vysloužil František, člen výboru Ponížil Libor a Dymák  František.

Výborové schůze se konaly vždy první středu v měsíci na hotelu Sole ve Zlíně, nikoliv jako v předešlých letech v restauraci Mája na Příluku. Členové výboru na těchto schůzích projednávali aktuální problémy naší organizace. Na každé výborové schůzi jsou účastni taktéž členové kontrolní a revizní komise naší ZO.

Naše ZO v roce 2011 měla 189 členů a obhospodařovala 2023 včelstev a v roce 2012 měla naše organizace 203 členů a na zazimování jsme registrovali 1951 včelstev.

V roce 2012 byl v diskuzi dán požadavek na rozklíčování příspěvku na činnost ZO, který činí 200 Kč na jednotlivého člena. Což v naší organizaci je 200 Kč x 204 členů = o celkové částce 40.800,- Kč. Z této částky jsou hrazeny tyto položky:

-         5.414,-- zpravodaj jarní

-         8.578,-- zpravodaj podzimní

-         1.486,-- OSA

-         8.200,-- odměny důvěrníků

-         13.800,-- odměny členů výboru

-         5.916,-- občerstvení – výroční schůze

-         2.105,-- občerstvení setkání důvěrníků

-         500,-- pronájem myslivecké chaty pro setkání důvěrníků

-         6.000,-- administrace a účetnictví dotace 1.D

Celkem 51.999,-- Kč

Z celkových členských příspěvků 40.800 Kč bylo na tyto základní výdaje potřeba celkem 51.999,-- Kč, na které představitelé výboru ZO museli tedy zajistit  příjmy o 11.199,-- Kč vyšší, aby tyto prostředky byly vyrovnány jak na příjmové tak i na výdajové stránce.

Léčiva prostřednictvím ČSV, které jsou dotovány přes SZIF, naše ZO uhradila. Tato částka byla rozpočítána na základě objednávek a odběrů jednotlivých včelařů prostřednictvím svých důvěrníků.

Dotaci z Ekofondu města Zlína jsme využili na zajištění léčiva proti roztoči Varroa destruktor pořízením kyseliny mravenčí a dlouhodobých nosičů LYSOŇ pro toto léčivo o celkové částce dotace 70.000,-- Kč.  Za tuto dotaci bych rád poděkoval zastupitelům, radním Města Zlína a taktéž i odboru Životního prostředí Města Zlína.

Od letošního roku máme pro každého včelaře a jeho každé včelstvo dlouhodobý nosič LYSOŇ a taktéž i léčivo kyselinu mravenčí na léčení těchto včelstev. Je už na Vás, včelařích, jak využijete této metody léčby včel, která je již velmi dlouho uplatňována v okolních zemích jak střední tak i západní Evropy.  Pro propagaci boje s roztočem Varroa destruktor jsme zajistili naše nejlepší odborníky v této oblasti a zase bylo jen na Vás, jestli jste využili možnosti zúčastnit se těchto přednášek. Jen připomínám, jednalo se o přednášky MVDr. Zdenka Klímy, ing. Leoše Dvorského a ing. Květoslava Čermáka, CSc.

 

Jak probíhaly jednotlivé akce od minulé výroční schůze:

V roce 2012 bylo součásti plánu práce ZO:

-         uskutečnit 11 výborových schůzí a 1 výroční členskou schůzi

-         uspořádat 4.2.2012 odbornou včelařskou přednášku ing. Leoše Dvorského

-         v rámci únorové seance 29.2.2012 uspořádat přednášku ing. Čermáka Květoslava

-          uspořádat na přelomu července a srpna zájezd do k přítelkyni Vítkové do Vítkova

-         podpořit v roce 2012 činnost včelařského kroužku při Domu dětí Astra

-          pečovat o dobrý zdravotní stav našich včelstev

-         připravit jarní aktiv důvěrníků se členy výboru na Horákově mlýně

-         zástupcům ZO účastnit se okresních aktivů OO ČSV ve Zlíně a hájit zájmy naši ZO

-         využít našich lektorů v pořádání kurzů a přednášek se včelařskou tématikou (pro začínající včelaře, ošetřování včelstev, chov matek a jiné)

-         zúčastnit se Dne země pořádané Magistrátem města Zlína v roce 2012

-         v hojném počtu se zúčastnit 10. Mezinárodní pouti na svatém Hostýně  v květnu 2012

-         uspořádat Medařskou soutěž v listopadu 2012

-         v lednu 2013 uskutečníme tradiční včelařský ples naší ZO

-         podpořit spolupráci se Zlínským krajem v náboru začínajících včelařů

-         podpořit spolupráci s Magistrátem města Zlína,  s odborem životního prostředí

-         na našich tradičních seancích rozšiřovat odbornou výměnu názorů našich i hostujících členů

-         2x ročně budeme vydávat pro naše členy Zpravodaj zlínských včelařů

-         podpořit propagaci obcí a měst, které nás podporují v naší včelařské činnosti

-         spolupracovat s Klubem přírodního včelaření a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s.

 

Jak probíhaly jednotlivé akce od minulé výroční schůze:

Uskutečnilo se celkem 11 schůzí výboru a dnešního dne se pořádá výroční schůze ZO.

4. února 2012 proběhla za velkého zájmu odborné včelařské veřejnosti, jak z naší organizace, tak i okolních organizací,  odborná přednáška – ing. Leoše Dvorského.

Na únorové seanci jsme přivítali  ing. Květoslav Čermáka, CSc , který nás seznámil se svými dlouholetými zkušenostmi z chovu matek v Liptovském Hrádku, Zubří a nyní v Petrušově.

Setkání důvěrníků proběhlo 31.3.2012 na Horákově mlýně ve Zlíně.

Důvěrníci byli seznámeni z činností výboru ZO Zlín a jejich aktivitami. Důvěrníci, a taktéž členové ZO, byli pozváni na akce, které plánoval uspořádat výbor ZO, a to 24.4.2012 na Den Země na náměstí Míru, kurzy pro začínající včelaře, seance Zlínských včelařů, Medařskou soutěž 2012, zájezd 27.8.2012 apod.

Dále byli pozváni na 10. včelařskou pouť na svatý Hostýn v termínu 19. a 20.5.2012 a v součastné době probíhající včelařskou výstavu v Brně na Výstavišti.

Byl řešen způsob objednávání léčiva prostřednictvím důvěrníků, ozdravných referentů, základní organizace a svaz a taktéž i způsob distribuce tohoto léčiva. Způsob a průběh ošetřování fumigací v podzimních měsících.

Praktickou ukázku  možnosti ošetřování včelstev pomocí grifinu předvedl přítel Hába Jaroslav.

O velikonoční sobotě dne 7.4.2012 se konal další běh kurzu pro začínající včelaře v Lípě pod Vyhlídkou pod vedením ing. Kalendy a ing. Babíka. Tématem kurzu byl jarní rozvoj včelstva, preventivní ošetřování KM v jarních měsících, a taktéž z teorie byly předneseny základy morfologie a anatomie včely medonosné. Kurz byl navštíven v hojném počtu a ke škodě věci nám nepřálo počasí, abychom mohli provést i praktickou ukázku kontroly včelstva - bylo chladné a větrné počasí.

DEN ZEMĚ na náměstí Míru ve Zlíně před radnicí. 24.dubna 2012 jsme se jako každoročně zúčastnili DNE ZEMĚ, kde jsme nabízeli k ochutnávce medy, předváděli jsme výrobu svíček ze včelího vosku a včelích mezistěn, a největší zájem tradičně byl u ukázkového úlu kde se střídali jak malí tak i velcí spoluobčané.

Náš stánek byl obklopen velkému zájmu veřejnosti. Přítel Petr Ponížil velmi zajímavým povídáním o včelách a včelstvech upoutával přítomné spoluobčany a děti.

Ve středu 25.4.2012 se konala tradiční seance zlínských včelařů na Hotelu Sole. Musím se omluvit, že domluvený začátek, který byl ve Zpravodaji a taktéž zveřejněn na internetu v 18.00 hodin byl na březnové seanci dohodnut a stanoven začátek seancí o letním čase na 19.00 hodin.

Hodinová proluka byla vyplněna informacemi co bude základní organizace pořádat a nebo co bude pořádáno v našem okolí.

Byly vzpomenuty akce, které se konaly od minulé seace a to Včelařská výstava v Trenčíně a taktéž Včelařská výstava v Brně, kde proběhla soutěž o nejestetičtější etiketu medu o pohár Zlínského kraje, kde se na prvním místě umístil př. Okál Josef, na druhém místě se umístil ing. Straka Jaromír a na třetím místě skončil Antonín Ševců ze slušovické základní organizace.

Program seance byl zaměřen především na rozmnožování včelstev, chov matek a tvorbu oddělků. Přítel Hába přítomným přednesl jednotlivé možnosti larvení matek a taktéž ukázal jeho osvědčený způsob larvení (já tomu říkám brutvánková metoda).

Přítomným byl promítnut  pomocí internetu část australského dokumentu o kleštíkovi varroa destruktor jak se pomocí trans sibiřské magistrály dostal do Evropy a potažmo do celého světa. Animovaný způsob cesty na dálný východ, předání kleštíka od včely východní včele evropské, množení kleštíka v úle i v jednotlivých buňkách po zavíčkování a jeho úspěšný rozvoj ve včelstvu.

V sobotu 5.5.2012 se uskutečnil kurz za značného zájmu začínajících včelařů i pokročilých na téma chov včelích matek. Účastníci kurzu byli seznámeni s teorií chovu matek i praktickou ukázkou přelarvení. Každý účastník měl možnost si toto vlastnoručně odzkoušet jak přelarvit larvu z dělničí buňky do mateřské buňky a taktéž byly tyto série vloženy do startéru pro další možný chov.

Taktéž koncem května proběhla mezinárodní včelařská pouť na svatém Hostýně, kde se zúčastnila skupina krojovaných včelařů s praporem Zlínských včelařů této slavnosti. V Jurkovičově sále proběhlo mnoho hodnotných přednášek, je jen na škodu, že se těchto přednášek nezúčastnilo více našich členů.

Další seance 30.5.2012

Kurz pro začínající včelaře 2.6.2012

Ve středu 27.6.2012 se koná tradiční seance Zlínských včelařů na hotelu Sole od 19.00 hodin.

Na program byla

- příprava včelstev na zimu,

- ochrana a tvorba dlouhověkých včel,

- zimní zásoby, krmení po snůšce, invert, nejrychlejší zakrmení....,

- vitalita mladých matek.

Ve středu 4.7.2012 se členové výboru sešli v pozdním odpoledni na neformálním setkání u Matoušků na včelíně, a pak jsme taktéž navštívili včelín přítelkyně Kapkové.

Kurz pro začínající včelaře 14.7.2012.

V pátek 20.7.2012 mne navštívilo třicet dětí s vedoucími z Plaveckého klubu Zlín a prohlédli si včelnici a vyposlechli přednášku o včelkách a včelích produktech.

O týden později, to je 27.7.2012, mne navštívila druhá skupina dětí z Plaveckého klubu Zlín a taktéž si prohlédli včelnici a vyposlechli přednášku o včelkách a včelích produktech.

V sobotu 28.7.2012 se konal zájezd včelařů naší organizace k přítelkyni Vítkové do Čermné ve Slezku na její útulnou a velmi pěkně upravenou včelí farmu.

V červenci proběhl zajímavý včelařský zájezd do Červné ve Slezku nedaleko Vítkova k přítelkyni Vítkové,  kterého se zúčastnili i včelaři okolních a spřátelených organizací, kde jsme mohli spatřit jak samostatně a emancipovaně včelaří žena na vysoké odborné úrovni, ve velmi pěkně upraveném prostředí svých včelnic.

Ve čtvtek 2.8.2012 a v pátek 3.8.2012 nás navštívili mladí včelaříci z Velkých Hamrů a Starého Města pod Smrkem, s kterými jsem absolvoval prohlídku několika stanovišť a včelařů z našeho okolí.

Nejprve jsme navštívili včelařskou farmu u přítele Háby Jaroslava.

Odpoledne proběhla prohlídka u mne na pasekách v Lípě a pokec o historii včelaření ve světě, v Čechách i na Moravě. Dále jsme se pobavili o chovu matek a oddělků. Následovalo foto s hokejistou Michalem Jordánem (Carolina Hurricanes), toho času farma AHL  Charlotte Checkers a večerní opékání špekáčků.

V pátek dopoledne jsme nejprve navštívili Evžena Babíka, kde včelaříci podrobně prozkoumali trubčinu napadenou kleštíkem varroa destruktor a jeho včelín.

Po obědě zastavení na zemědělské farmě Leopolda Kunora.

Po obědovém odpočinku jsme navštívili včelín sousedky přítelkyně Věry Mikšíkové na Lipských pasekách.

Přesunuli jsme se do Březové k Antonínu Ševcovi a zde jsme si prohlídli jeho včelnici a dílnu. Panimáma nás občerstvila melounem a medovou limonádou.

Další přesun na Hrobice, kde jsme překvapili včelaře a bývalého dlouholetého předsedu ZO ČSV ve Slušovicích přítele Josefa Košárka.

Závěr dne byl v Kašavě u předsedy ZO ČSV Lukov přítele Josefa Fuksy.

V sobotu 11.8.2012 proběhl další kurz pro začínající včelaře. Jako letos tradičně za chladného nepříznivého počasí.

Pondělí 13.8.2012 se konalo přátelské posezení s přítelem Josefem Okálem, který 21.8.2012 oslaví jubileum 80 let svého věku. Tohoto přátelského posezení se taktéž zúčastnila 1. místopředsedkyně senátu Gajdůšková Alena, která je senátorkou našeho regionu.

Ve středu 29.8.2012 se konala výjezdní seance Zlínských včelařů u přítele Háby na jeho včelařské farmě na pasekách za Hájem u Lhotska. Seance proběhla za pěkného slunného odpoledně ve velmi pohodové náladě, kdy přítel Hába seznámil přítomné včelaře a zájemce o včelaření jak on včelaří, a taky s jeho chovem matek. Paní Hábová napekla a pohostila přítomné drobným pohoštěním, za což ji od všech seančníků děkuji a příteli Hábovi taktéž za příjemně strávené odpoledne u nich na pasekách.

Krajský aktiv funkcionářů ČSV pro Zlínský kraj se uskutečnil v Bratřejově 9.9.2012 od 9:00 hodin. Na aktivu seznámil ing. Cimala s plněním úkolů, které byly schváleny na posledním sjezdu. Paní Prchlíková seznámila přítomné dotací D1 a s členskými příspěvky pro rok 2013, dále pokračoval ing. Cimala, který přítomné seznámil s novinkami ve vyhlášce 195/2005 Sb. Dalším bodem programu byla zdravotní situace v kraji, kde nás seznámili jednotliví veterináři se stavem ve svých okresních rajonech. Ing. Chvátal informoval o stavu včelaření ve Zlínském kraji, a o dotacech pro začínající včelaře Zlínského kraje.

V sobotu 15.9.2012 se uskutečnil kurz pro začínající včelaře v Lípě Na vyhlídce. Přítomní byli seznámeni se základními registračními povinnostmi včelaře (registrační číslo chovatele, registrační číslo stanoviště). Dále o povinnosti, které vyplývají od SVS - léčení včel, informace o dotacích pro začínající včelaře Zlínského kraje, vzdělávání včelařů v rámci našeho regionu. Proběhla zajímavá diskuze o chovu včel a o včelařských pracech v září.

Na hotelu SOLE ve Zlíně se konala seance zlínských včelařů 26.9.2012, kde přítomní byli seznámeni s akcemi, které se konaly od minulé červnové seance. Dále byla zhodnocena včelařská sezóna 2012, byly vzpomenuty možné úpravy ve včelstvu v tomto podzimním období. Připomenutí možností prezentace na jednotlivých farmářských, adventních a vánočních trzích, které nyní nastávají.
Byla představena příprava Medařské soutěže 2012 (17.11.2012 - Hotel Sole)
-  součásti přednáška ing. Antonína Přidala, Ph.D. (včelí produkty)

Byl představen vzdělávací cyklus pro včelaře, který proběhne v období listopad 2012 až březen 2013 a přednášet budou ing. Antonín Přidal, Ph.D., ing. Pavel Cimala, ing. Květoslav Čermák, CSc., ing. Leoš Dvorský a MVDr. Zdeněk Klíma (podrobnosti jsou umístěny na samostatném odkazu těchto www stránek - Včelařský vzdělávací cyklus).

O tomto víkendu (5.-7.10.2012) se konala výstava v Ostravě na Černé louce - Život na zahradě 2012, kde se taktéž konala včelařská výstava. V programu výstavy bylo předávání zlatých a stříbrných medailí v hodnocení Český med, kde získal zlatou medaili Jarda Hába a přednášky z cyklu "šance pro včely". V programu byly přednášky a na jedné se podílel Evžen Babík - šance pro včely.

V sobotu 13.10.2012 se konal kurz pro začínající včelaře, kde byli přítomní seznámeni s výrobou medoviny a medového vína. Dále byla provedena ukázka odlévání mezistěn a figurek a svíček ze včelího vosku.

Poslední středa v měsíci - 31.10.2012 - včelařská seance na hotelu SOLE ve Zlíně.

Hlavní náplň programu seance byla medovina, kde doplnili výklad svými zkušenostmi a poznatky Jarda Hába a Pavel Šimeček. V další části programu proběhly informace o zpracování vosku, výrobě mezistěn a svíček. Zpravování medového pečiva byla spíše pozvánka na kurz pečení medového pečiva v termínu 10. listopadu 2012 od 8.30 hodin (Lípa č. 26). Předzávěrečná fáze seance byla zaměřena na Medařskou soutěž 2012, kde přítomní byli seznámeni s programem a pravidly soutěže.

V sobotu 10.11.2012 proběhl kurz pro začínající včelaře, kde hlavním tématem bylo včelstvo v zimním období a jako doplněk jsme zhotovili perníky z medového pečiva.

Včelařský vzdělávací cyklus byl v sobotu 17.11.2012 v 9,00 hodin zahájen velmi zajímavou přednášku MVDr. Zdenka Klímy, kde byla hlavní pozornost této přednášky zaměřena na apiterapii.

Medařská soutěž 2012

Medařská soutěž proběhla 17.11.2012 v hotelu Sole ve Zlíně od 16.00 hodin.

Odpolední program včelařského vzdělávacího cyklu byl společný s MEDAŘSKOU SOUTĚŽÍ 2012, kde byl na prvním místě med. Proběhla velmi zajímavá a poutavá přednáška ing. Antoníma Přidala, Ph.D. Tato prezentace byla zaměřena na včelí produkty a to med, pyl, vosk, mateří kašičku, propolis, včelí jed a vodu ozářenou včelkami.

Přednáška vyplňovala prostor, kde nezávislá pětičlenná komise vyhodnotila medy ve čtyřech kategoriích. V pětičlenné hodnotící komisi byla i 1. místopředsedkyně senátu Alena Gajdůšková, která se zhostila s ostatními členkami této důležité funkce velmi zodpovědně. Tím to bych chtěl poděkovat ženám v hodnotící komisi za jejich velmi zodpovědnou práci.

Do medařské soutěže 2011 se přihlásilo 23 včelařů a odevzdalo 16 včelařů  celkem 39 vzorků medu.

V roce 2012 do  soutěže se přihlásilo celkem 18 včelařů, kteří předali hodnotící komisi celkem 34 vzorků medů. To znamená, že se soutěže odevzdalo o dva včelaře méně, a bylo o pět vzorků méně než v roce 2011, při velmi špatných medných podmínkách, které panovaly v roce 2012.

Výsledky jednotlivých kategorií:

Pastovaný med:

1. Šeďa Radomír

2. Švirák Vlastimil

3. Ponížil Petr

4. Mikšíková Věra

5. Štach Jan

6. Šimeček Pavel

7. Bursová Martina

8. Krpelán Josef

Květový med:

1. Krpeáln Josef

2. Trojna František

3. Klocek Stanislav

4. Švirák Vlastimil

5. Šimeček Pavel

6. Šeďa Radomír

7. Jelínek Jan

8. Barvík Zdeněk

9. Krpela Antonín

10. Včelařský kroužek

 Smíšený med

1. Barvík Zdeněk

2. Jelínek Jan

3. Trojna František

4. Šeďa Radomír

5. Liberová Anna

6. Hába Jaroslav

7. Švirák Vlastimil

8. Včelařský krouřek

9. Novák Milan

10. Keprda Antonín

11. Ponížil Petr

 Medovicový med:

1. Krpelán Josef

2. Jelínek Jan

3. Keprda Antonín

4. Hába Jaroslav

5. Barvík Zdeněk

 

V pátek 23.11.2012 byly předány dotace 1.D jednotlivým důvěrníkům a společně s těmito dotacemi jim byl předán Podzimní zpravodaj naší organizace pro jednotlivé členy organizace i lístky na Včelařský ples.

Ve středu 28.11.2012 proběhla tradiční včelařská seance na hotelu SOLE od 18.00 hodin s hlavním programem včelstvo v zimě:

Hlavní bod programu byl zaměřen na život včelstva v zimním období, v období po zimním slunovratu, předjarní život včelstva, mikroklima v úle, vodní a tepelný režim a čtení z podložek. Přítomní včelaři byli upozorněni na nutnost zimního pozorovámí česen u svých včelstev.

V průběhu seance bylo podáno občerstvení (přítelkyně Martina Bursová, která bude mít kulaté výročí, za což jí seančníci děkují a přejí hodně zdraví a životní pohody do dalších let aktivního života).
Pavel Šímeček předal jednotlivým včelařům zpracované mezistěny ze Strážiska.
Jaroslav Haluza převzal od důvěrníků seznamy vyplacené dotace 1.D.

V sobotu 8.12.se konal poslední kurz pro začínající včelaře v roce 2012. Hlavní téma bylo včely v zimě, dále pozorování česna v zimním období a měli na podložce v podmetu. Doplňkem tohoto kurzu bylo odlévání svíček z vosku.

V na stříbrnou sobotu 15. prosince 2012 proběhly velmi zajímavé a poutavé přednášky ing. Pavla Cimaly (v rámci našeho vzdělávacího včelařského cyklu na pro včelaře) téma Dadant systém, Eurodadant, jeho zkušenosti se včelařením v tomto systému v podhůří Hrubého Jeseníku. Přednášky byly rozděleny do dvou bloků a to dopolední od 9.00 hodin a odpolední od 14.00 hodin. Dopolední blok byl zaměřen více na zhodnocení charakteristiky Dadant systému, výhody a nevýhody tohoto systému, historie systému, vzpomínka na ing. Řeháčka a konkrétní včelaření v tomto systému. V odpoledním bloku se pokračovalo ve výkladu o způsobu včelaření v tomto typu úlu a chovem matek. Byl vzpomenut možný prapůvod včelstev, z kterých se nyní odchovávají matky chovu Pavla Cimaly. Závěr odpoledního bloku byl zaměřen popis a výklad přirozené oplozovací stanoviště, které se snaží vybudovat a udržet Pavel Cimala ve svých podmínkách v podhůří Hrubého Jeseníku a Kralického Sněžníku. Přednáška byla doplňována dotazy z fóra na které ing. Cimala odpovídal.

Ve středu 2.1.2013 proběhlo první jednání výboru ZO ČSV ve Zlíně v kalendářním roce 2013. V sobotu 5.1.2013 proběhla první akce roku 2013 a to pečení perníků na Vyhlídce v Lípě na pasekách a zároveň jsme odlili několik svíček.

 

V. setkání uživatelů VMS 6.1.2013 se zúčastnil ing Babík a ing. Kalenda

Program setkání byl velmi bohatý a zajímavý, kde vystoupili jednotliví přednášející s těmito přednáškami:
- Čermáková Tatiana - Rizikové faktory aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k opylovačům,
- Staroň Martin - Výskyt calcium-oxalátů po ošetřování rotokem kyseliny šťavelové,
- Matela Lukáš - Soužití včel a roztočů,
- Přidal Antonín - návrhy legislativních změn,
- Vítámvás Jiří - Nový způsov tlumení nebezpečné nákazy varroázy pomocí KM,
- Dolínek Jakub - Smyv včel v terénu,
- Gruna Bronislav - Pozdní plodování včelstev,
- Babík Evžen - Pernamentní seminář Šance pro včely,
- Holub Pavel - Nové omezení hromadných úhynů včel,
- Texl Petr - Feromón varroázy v připravované novele Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. (Eurodotace)

 

Sobota 12.ledna 2013 na hotelu SOLE ve Zlíně proběhl další přednáškový den ze vzdělávacího  cyklu a to ve znamení přednášek ing. Květoslava Čermáka, CSc kde přednesl přednášky na téma: Plemenný chov matek, Chov včelích matek a Převedení včel na parametry přirozeného díla pro zvýšení vitality aneb efekty retrogrese. Byl to velmi zajímavý přednáškový den, kde dopolední program byl zaměřen především teoretické zopakování genetiky, šlechtění včel, plemenných hodnot. biologické podstaty, reprodukčních vlastností, kontrol dědičnosti i taktéž i nemocem včel u kterých dopoledního program končil.
Odpolení program byl zahájen o doplnění přednášky dopolední o nemocech včel. Hlavní téma odpolední přednášky byla věnována chovu včelích matek, kde pozornost byla zaměřena na metody, chovné úlky, přidávání matek včelám, chov trubců, technická inseminace, evidence, veterinární otázky a vlastní poznatky.
Na závěr přednáškového dne jsme byli seznámeni s přednáškou Převedení včel na parametry přirozeného díla pro zvýšení vitality aneb efekty retrogrese. Přednáška byla zaměřena na podstatu změny a její efekty při stavbě včelého díla (buňky 5,4mm až 4,6mm), zkušenosti jednotlivých chovatelů a možným technickým řešením.

Neděle 13. ledna 2013 proběhlo zdobení perníků v Lípě na pasekách.

Kurz pro začínající včelaře proběhl v sobotu 19.ledna 2013, kde byli účastníci seznámeni se základními legislativními záležitostmi ohledně včelaření v rámci České republiky, možnostmi organizování v rámci včelařských občanských sdružení ČR a taktéž s možností využití podpory pro začínající včelaře Zlínského kraje - PF-08-13 - podprogram pro začínající včelaře.
Dále byli seznámeni se základními předpoklady umístění stanoviště jak z pohledu včely, tak i z pohledu včelaře a se základními zákonitosti života včelstva.

VČELAŘSKÝ PLES se konal v sobotu 19.ledna 2013 na Interhotelu Moskva ve Zlíně. Byla nachystána pro přítomné účastníky  bohatá tombola a k tanci hrál BIG BAND ZLÍN. Vzhledem k vysokým konstantním nákladům a nezájmem naší místní včelařské veřejnosti o tuto akci předpokládám, že pravděpodobně příští rok tuto akci pořádat nebudeme.V rámci působnosti naší ZO byla schválena krajská dotace pro začínající včelaře a to v roce 2011

Dominik Vyoral,
Lucie Šlapalová,
Leona Vavrušová,
ing. Radomír Bábek,
Alena Slezáková,
Tomáš Sovadina,
Pavel Olšan,

náhradník pro rok 2011:

Pavlína Kučerová, Sokolská 424, Zlín

 

Podpora ZK pro začínající včelaře pro rok 2012 - vybraní začínající včelaři, kteří byli schváleni v působnosti naší ZO:

Výbor se seznámil se seznamem schválených začínajících včelařů z podprogramu PF 08-12 pro začínající včelaře 2012 Zlínského kraje, kde v působnosti naší ZO byli schváleni tito začínající včelaři: Michal Ušela, Radek Pobuda, ing. Tomáš Perenský, Mgr. Bohdan Koutný, Tomáš Holík, ing. Roman Slavík, Ph.D., Tomáš Baxa, Michal Šarata, Martin Davidov a náhradnicí Hana Eichlerová.

 

Podpora Zlínského kraje pro začínající včelaře - PF 08-13 Program pro začínající včelaře - příjem žádostí do 28.2.2013 do 12.00 hodin odkaz na internetové stránky Zlínského kraje
http://www.kr-zlinsky.cz/pf-08-13-podprogram-pro-zacinajici-vcelare-cl-2165.html

 

Poslední akcí před výroční schůzí byl minulý týden Včelařský ples na Hotelu Moskva. Musím opětovně poděkovat organizátorům této akce za zdárný průběh.

 

Nyní bych chtěl vyzvednout činy a skutky v našem včelařském spolku.

V organizaci  se velmi aktivně pracuje přítel ing.  Matoušek, který má na starosti ve výboru důvěrníky a prostřednictvím důvěrníků i ostatní členy výboru. Chtěli bychom v této nastolené cestě pokračovat a sblížit se s jednotlivými problémy důvěrníků a taktéž poznat jak a v čem jednotlivý včelaři včelaří a předávat si zkušenosti od jednotlivých včelařských praktiků.

V současné době musíme vyřešit nerovnoměrné zatížení jednotlivých důvěrníků, kteří zajišťují služby pro jednotlivé včelaře a to, že u některých důvěrníků je počet včelařů na jednoho důvěrníka nad 20 členů organizace a dále na obměnu dříve narozených a zasloužilých důvěrníků za mladší členy a taktéž i  začlenění mladších včelařů pro tuto práci a to jak v činnosti důvěrníka a nebo v jiných oblastech naší organizace či výboru apod.

Letitou záslužnou práci vykonává přítel Okál Josef pořádáním včelařských seancích v jídelně Zdravotní školy, kde se zúčastňují taktéž včelaři okolních organizací i taktéž veřejnost, která má zájem o včelaření. V pořádání těchto seancí pokračujeme a snažíme se napomoci ke zvýšení její odborné úrovně a taktéž ke zvýšení diskuze k jednotlivým odborným otázkám. Je jen na škodu, že z naší organizace se těchto seancí nezúčastňuje více našich včelařů.

Seance se konají vždy a budou pokračovat poslední středu v měsíci a to na Hotelu Sole ve Zlíně od 18.00 hodin zimního času a 19.00 hodin letního času a pod vedením ing. Kalendy a ing. Babíka, kde jsou jednotlivé příspěvky doplňovány př. Hábou a Šimečkem. Chceme nadále pokračovat v této dlouhodobé tradici, kterou nám nastartoval v listopadu roku 1997 přítel Okál a předávat Vám teoretické, odborné a praktické zkušenosti ze včelařského pokroku a vzdělávání o kterém se dozvíme napříč včelařským politickým spektrem.

Jen pro připomenutí seance jsou každý poslední středu v měsíci mimo červenec, srpen a prosinec. V srpnu se koná návštěva u některého včelaře z naší ZO.

Manželé Šimečkovi připravili Jarní  i Podzimní zpravodaj. Výbor vyzívá všechny členy ZO a funkcionáře k dodávání příspěvků do Zpravodajů, aby tento byl odborně zajímavý a taktéž jste byli informováni z dění našeho spolku i taktéž i okolních organizací a okresní organizace.

Tandem ozdravných referentů  př. Sousedík a ing Babík  jsou již nedílnou součásti chodu organizace.

Velmi důležitá a neviditelná práce je obhospodařování internetových stránek naší organizace přítelkyně Aničky Liberové.

 

Musím si nyní postesknout

Je jen škoda, že se akcí pořádaných ZO nezúčastňuje více členů z naší organizace jako například seancí, kurzů, přednášek či zájezdu.

Pro letošní rok připravujeme a je to součásti plánu práce ZO

-         uskutečnění 11 výborových schůzí a 1 výroční členskou schůzi

-          uspořádat 9.2.2013  odbornou včelařskou přednášku ing. Leoše Dvorského v rámci Přednáškového cyklu pro včelaře

-         Upořádat 15.3.2013 odbornou včelařskou přednášku MVDr. Zdenka Klímy  v rámci Přednáškového cyklu pro včelaře

-         uspořádat 27.července 2013 zájezd

-         podpořit v roce 2013 činnost včelařského kroužku při Domu dětí Astra

-          pečovat o dobrý zdravotní stav našich včelstev

-         připravit jarní aktiv důvěrníků se členy výboru na Horákově mlýně dne 23.3.2013

-         zástupcům ZO účastnit se okresních aktivů OO ČSV ve Zlíně a hájit zájmy naši ZO

-         využít našich lektorů v pořádání kurzů a přednášek se včelařskou tématikou ( pro začínající včelaře, ošetřování včelstev, chov matek a jiné)

-         zúčastnit se Dne země pořádané Magistrátem města Zlína v roce 2013

-         v hojním počtu se zúčastnit  10. Mezinárodní pouti na svatém Hostýně 18 a 19.  Květena 2013

-         uspořádat Medařskou soutěž v listopadu 2013 (23.11.2013)

-         v lednu 2014 uskutečníme tradiční včelařský ples naší ZO (18.1.2014)

-         podpořit spolupráci se Zlínským krajem v náboru začínajících včelařů

-         podpořit spolupráci s magistráte města Zlína,  s odborem životního prostředí

-         na našich tradičních seancích rozšiřovat odbornou výměnu názorů našich i hostujících členů

-         2x ročně budeme vydávat pro naše členy Zpravodaj zlínských včelařů

-         podpořit propagaci obcí a měst, které nás podporují v naší včelařské činnosti

-         spolupracovat s volným sdružením Šance pro včely a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s.

Závěrem bych chtěl poděkovat tímto Městu Zlín za přízeň a nastolenou cestu spolupráce s odborem životního prostředí, který přispívá na léčiva včel a taktéž k veřejné  propagaci včelaření i ZO ČSV ve Zlíně při Dnu Země. Na závěr děkujeme obcím Březnice,  Bohuslavice a Želechovice za podporu včelaření.

 

Děkuji Vám za pozornost