Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sdělení SVS ČR k prevenci a tlumení varroázy včel v období roku 2009

28. 5. 2009

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Č e s k é    r e p u b l i k y

Slezská 7, 120 56  PRAHA 2             Tel.: +420 227 010 130    Fax.: +420 227 010 191

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Všem KVS, MěVS Praha,

KC Brno, všem SVÚ 
 
 

Váš dopis č. j.:

Ze dne: 

Naše č. j.:  2009/1418/SVS

Vyřizuje:  Dr. Vondrka

Telefon: 227010148

V Praze dne:  30. 03. 2009 
 

  Věc: Sdělení SVS ČR k prevenci a tlumení varroázy včel v období roku 2009 
  až jara 2010

Prevence a tlumení varroázy včel 

      v posledních letech jsou hlášeny z mnoha zemí zvýšené ztráty  včelstev za příznaků odpovídajících popisu hynutí včel při varroáze. Ztráty mají globální charakter a v letech 2006 a 2007 v některých oblastech dosáhly až katastrofických rozměrů (např. v USA).

      Ztráty včelstev se dávají do souvislosti s řadou vlivů nepříznivých pro život včel, jako je například nadměrné používání pesticidů v ochraně rostlin, elektromagnetický smog v ovzduší, výskyt nových původců viróz a nosemózy, stresy při ošetřování včelstev. S odstupem času ale převažuje názor, že hlavní příčinou ztrát je přemnožení roztoče Varroa destructor. To může souviset se   současnými výkyvy klimatu ve směru oteplování, v jehož důsledku dochází k přemnožování i jiných parazitů a škůdců. Přemnožení roztoče Varroa destructor navíc otevírá pole působnosti včelím virům, které bez spojení s roztočem  Varroa nepůsobí hospodářské škody. Je nutné předpokládat, že změněný charakter světového klimatu, příznivého pro roztoče, může trvat delší dobu, z čehož vyplývá obtížný úkol světového včelařství, a to zvýšit účinnost dosavadního systému ochrany včel před roztočem Varroa destructor.

      V roce 2007 došlo rovněž v některých oblastech České republiky, a to poprvé v historii tlumení varroázy, k hromadným ztrátám včelstev. Prudký nárůst populace roztoče se dostavil dříve než obvykle a poškodil plod generace zimujících včel. Krátkověké včely hynuly již na podzim a úly zůstaly bez včel.  Došlo také k rozmnožení virů. V mrtvých včelách a roztočích byla prokázána přítomnost většiny  dosud známých včelích virů.

      Státní veterinární správa vydala zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy, platné pro rok 2008 až jaro 2009.

      V roce 2008 intenzita varroázy výrazným způsobem poklesla. Již při prvních fumigacích byla odhadnuta nákazová situace tak, že většina stanovišť dosáhne předklinického stadia varroázy. Tento odhad  potvrdily výsledky vyšetření zimní měli. V průměru České republiky bylo zjištěno méně než 6 % stanovišť včelstev s výskytem více než tří roztočů na včelstvo  a více než 58 % stanovišť bez nálezu roztočů. Jde o nejlepší výsledek vyšetření zimní měli za celou dobu historie sledování varroázy v České republice.

      Příznivá aktuální intenzita varroázy ovšem není zárukou, že by se přemnožení roztočů  spojené se ztrátami včelstev nemohlo opakovat. Varující jsou příklady jednotlivých evropských států, kde se roky se zvýšenými ztrátami včelstev již vícekrát opakovaly. V roce 2007 se dále s přemnožením roztočů současně rozšířili i včelí viry. K jejich navrácení opět do stadia dřívějšího endemického výskytu je nutné delší období nízké intenzity varroázy.

      Z těchto důvodů Státní veterinární správa požaduje, aby do nařízení krajských veterinárních správ pro rok 2009 až jaro 2010 byly začleněny zásady v rozsahu, jak byly uplatněny pro rok 2008 až jaro 2009.

     S pozdravem 
 

        doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.

        ústřední ředitel

 
Přílohy:

 1. Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy
 Na vědomí: ČSV – Dr. Peroutka

                      VÚVč Dol

                      IC Liberec

                      VFU Brno – Dr. Navrátil