Jdi na obsah Jdi na menu
 


Alternativní vedení včelstev a využití kyseliny mravenčí proti kleštíku včelímu - část 2.

9. 3. 2012

 Alternativní vedení včelstev

a využití kyseliny mravenčí proti kleštíku včelímu

Pro znalce a přemýšlivé včelaře předkládám náročnou odbornou část přednášky ing. Leoše Dvorského ze 4. února 2012 v hotelu Sole ve Zlíně.

 

Varroatolerantní (VT) včelstva ve světě mají rozličné mechanismy obrany proti roztoči Varoa destruktor (V.d.) a je jim nápomocno i klima. Dobrý obranný pud jim zaručuje jeden vysoce specializovaný mechanismus (zkrácení vývoje dělnic a trubců u apis melifera monticola, je možný i u kraňky, … ) nebo několik vzájemně se doplňujících  mechanismů (u včely východní apis cerana , … ).

 Za nejvíce perspektivní považuje grooming – sebeočišťování (poškozování V.d. kusadly včel, vynášení z úlů, shazování na podložku, … ), kdy stačí nakousnout nohu a roztoč vykrvácí (hemolymfa hmyzu se na vzduchu nesráží jako krev vyšších živočichů). Běžně probíhá dvakrát v roce, na jaře má menší účinnost a vysoce účinný je na podzim. Toho využívá ing. Dvorský při jarním ošetření kyselinou mravenčí a při podzimním spojování (výměna matky) produkčního včelstva s oddělkem.

Přednosti grooming:

-          jsou jím nadána téměř všechna včelstva,

-          je přirozený a účinný,

-          působí již na začátku napadení včelstva,

-          dobře se rozpoznává a dobře se na něj selektuje,

-          někdy stačí jen 30% poškození populace V.d. k překlenutí slabého místa ve vývoji včelstva (musí následovat další VT vlastnosti).

 Odstraňování napadeného plodu (VSH), je další mechanismus VT, kdy včely vyklidí z buňky larvu napadenou V.d. a tím přeruší jeho rozmnožování. Z jednoho pohledu se jedná o plýtvání energií, ale z druhé strany včely odstraňují citlivý genofond, což je žádoucí u trubců, nositelů genetické informace pro budoucí potomstvo.

VSH:

-          hůře se vybírá i selektuje a vytváří metodika,

-          je potřeba až 80% účinek,

-          považuje jej za záchranou brzdu.

 

Další obranné mechanizmy včelstev:

-          atraktivita plodu,

-          zkrácení vývojového cyklu včely,

-          dobrý orientační smysl,

-          schopnost plodových přestávek,

-          vhodný plodový rytmus (délka i tvar),

-          velikost buněk,

-          hygiena díla ( ve výkalech V.d. se nachází velké množství virů, … ),

-         

 

Jak vybírat v praxi aneb některé vlastnosti (markery) varroatolerantního (VT) včelstva:

-          dobrá obrana česna,

-          nízký sklon k rojení,

-          dobrá stavba díla (jako projev vitality a pro Varroa destruktor nepříznivé vysoké teploty při stavbě díla, … ),

-          dobré hospodářské vlastnosti,

-          schopnost vyklízet larvy napadené V.d. (VSH),

-          vysoce vyvinutý čich a dobrý čistící pud,

-          výrazně vyvinutý grooming,

-          plodový rytmus vhodný pro danou oblast ( přednostně krátký a plynulý),

-          schopnost omezit množství V.d. v průběhu roku,

-          ucelené a uzavřené plodové hnízdo,

-          matka má velmi silný mateřský feromon a je dlouhověká,

-          odolnost proti virům a nosematóze,

-          dobrý orientační smysl (malé zalétávání).

 

Výše uvedené ing. Dvorský shrnuje do složitých hodnotících tabulek a VT má jednoduchý výstup - 10 bodovou hodnotu varroatolerance včelstva. Číselnou hodnotu:

1 má včelstvo nevyžadující ošetření léčivy,

2 včelstvo léčené 1-krát za 4 roky,

3 včelstvo léčené 1-krát za 3 roky,

4 včelstvo léčené 1-krát za 2 roky,

5 včelstvo léčené 1-krát za 1 rok, měl by to být minimální požadavek na včelstvo!

.

10 včelstvo léčené dle stávající oficiální metodiky.

 

Využívá  kaskádovitě uspořádané testy vitality.

 

Tady se pokládá otázka - léčíme nebo šlechtíme kleštíka? Po 30 letech marného boje s kleštíkem je odpověď jasná.

 Přemýšliví včelaři musí přiznat, že se kleštík včelí přizpůsobil našemu ošetřování včelstev a dokáže je šikovně využít ve svůj prospěch. My včelaři bychom měli přehodnotit zažité a pro nás pohodlné ošetřování včelstev a přednostně rozchovávat odolná a zdravá včelstva.

 K dosažení výše uvedeného nám předkládá ing. L. Dvorský varroatolerantní metodu ošetřování včelstev:

-          respektovat přirozené vlastnosti včelstva (grooming, plodový rytmus),

-          umožnit včelstvu stavět přirozené dílo alespoň na středních 3-4 plástech nástavků (urychlení vývoje, ztížení vývoje V.d.),

-          k léčení používat jen lehce odbouratelné látky k omezení populace V.d. v obdobích, kdy je to nejúčinnější a pro včely nejsnáze zvládnutelné (časné jaro, po vytočení, podletí),

-          pouze cílené léčení ve vazbě na plodový rytmus (kdy je léčení nejúčinnější),

 

-          využívat kmeny, linie včel, které mají přirozené VT sklony a odolnost vůči virům (včelstva nepadají na V.d., ale převážně na viry!),

-          dát včelstvu možnost přirozeně se rozvinout a ukázat jeho vlastnosti v plné míře s minimem zásahů (vliv atraktantů a dalších mechanizmů omezování V.d.),

 

-          omezovat přirozené šíření V.d. (stanoviště, rozmístění včelstev, cílené léčení, pozor na plodovou přestávku, mikroklima),

-          zajišťovat pravidelnou obměnu včelstev pomocí oddělků, smetenců (mladá včelstva),

-          převzít zodpovědnost člověka za selekci a napomáhat ji, zavést stupnici VT,

-          léčit biologickým ošetřováním (oddělky, varroapasti).

 

Na závěr poukazuji na webové stránky ing. L. Dvorského, kde je možno dostudovat podrobnosti a položit případné dotazy.           dvorsky.leos.sweb.cz    

 

 ing. Evžen Babík, dbrona()centrum.cz