Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metodika PZ 2009

31. 3. 2009

AGRÁRNÍ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE

se sídlem ve Zlíně


                                                                                          Zarámí 88,  760 41  Zlín    

VÝROBEK ZLÍNSKÉHO KRAJE 2009

ZÁSADY PRO UDĚLENÍ OCENĚNÍ

A PŘÍLOHY

Vyhlášení „Výrobku Zlínského kraje2009 -  PERLA ZLÍNSKA “

 proběhne 20. června 2009  

v kulturním domě „Beseda“ Otrokovice.

Pozvánka s  programem Vám bude zaslána.

Zásady pro udělení ocenění

Výrobek Zlínského kraje – 2009 „PERLA ZLÍNSKA“

z odvětví zemědělství a potravinářství

Agrární komora Zlínského kraje ve spolupráci s OAK Zlín vydává Zásady, kterými se stanovují podmínky pro udělení ocenění „Výrobek Zlínského kraje 2009 „PERLA ZLÍNSKA“ –  z odvětví potravinářství a zemědělství. 

Regionální značku spravuje Agrární komora  Zlínského kraje (dále AKZK).

Část A

Ocenění „Výrobek Zlínského kraje 2009 – PERLA ZLÍNSKA“, uděluje hejtman Zlínského kraje na základě návrhu hodnotitelské komise. Do označení „Výrobek ZK 2009 – PERLA ZLÍNSKA“ se přidává vždy příslušný rok vyhlášení výsledků. Hodnotitelskou komisi (dále Komise) jmenuje předseda představenstva pořádající Okresní komory pro okres Zlín spolu s návrhem Radní ZK zodpovědné za oblast zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova. Vyhlášení výsledků  a prezentace výrobků  probíhá veřejně.

 1. Podmínky pro udělení ocenění „Výrobek ZK 2009 –  PERLA ZLÍNSKA 

Přihlašovatel může být osoba fyzická nebo právnická (dále jen „výrobce“) oprávněná k podnikání nebo se sídlem podnikání na území Zlínského kraje.

1.2    Přihlašovatel může být pouze výrobce, nikoli zmocněný zástupce (třetí osoba).

1.3    Přihlašovatel dokládá v přihlášce své identifikační údaje dle vzoru v části B, včetně čestného prohlášení dle vzoru v části C a technické dokumentace v části D.

1.4    Přijímání přihlášek probíhá v termínu 15. dubna 2009  do 10. června 2009.

         Ukončení soutěže bude vyhlášením oceněných výrobků dne 20.6.2009 v KD Beseda Otrokovice.

1.5    Přihlášku do soutěže pro jednotlivé výrobky adresuje přihlašovatel na adresu:

Okresní agrární komora pro okres Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín, v zalepené obálce s označením „Výrobek ZK“. Každá přihláška bude řádně zaregistrována. Zjistí-li se, že přihláška je neúplná nebo obsahuje zjevně chybné údaje, bude žadatel vyzván, aby nedostatky odstranil do 72 hodin od obdržení výzvy. Pokud podmínky pro zařazení do soutěže i po této lhůtě nebudou splněny, bude přihláška vyřazena z dalšího posuzování. Proti vyřazení nelze podat stížnost ani jiné opravné prostředky.

1.6    Dokumentace, poskytnutá k produktům, které nebyly vybrány k ocenění „Výrobek ZK 2009 – PERLA ZLÍNSKA“, se vrací pouze na písemné vyžádání, které k ní bude přiloženo. Chybí-li písemné vyžádání, vyhrazuje si OAK Zlín právo skartace dokumentace po třiceti dnech od data ukončení soutěže.

1.7    Dokumentace oceněných výrobků se archivuje u OAK Zlín po dobu 3 let od předání ocenění.

1.8  Podmínky soutěže a seznam přihlášených výrobků bude zveřejněn na webových stránkách – www.perla-zlinska.cz , www.kis-zvzk.cz a na stránkách Zlínského kraje

         www.kr-zlinsky.cz

 

2. Specifické  podmínky  pro  udělení  ocenění  „Výrobek  ZK 2009 - PERLA ZLÍNSKA

2.1    Přihlášený výrobek musí splňovat platné právní předpisy včetně platných předpisů Evropské unie. U výrobců medu je třeba doložit certifikát  s označením Český med (platí pro rok 2009). U výrobků z roku 2008 certifikát nemusí být doložen.

2.2    Přihlašovatel předloží technickou dokumentaci výrobku podle vzoru uvedeného

         v  části D těchto Zásad.

2.3    Přihlašovatel je povinen současně se žádostí předložit používaný obal nebo návrh obalu pro jednotlivé výrobky.

2.4    Přihlašovatel musí potravinářský výrobek nebo zemědělský produkt dodávat v daném         roce do obchodní sítě (neplatí pro výrobce medu). Pokud to legislativa výrobci umožňuje, může výrobky prodávat „ze dvora“.

2.5    Podíl regionální práce na výrobě výrobku musí být 100%,  tzn. že výrobek byl vyroben zcela na území Zlínského  kraje. Tuto skutečnost  doloží  žadatel  čestným  prohlášením.

         (nevztahují se na obaly)

2.6    Ocenění „Výrobek ZK 2009 - PERLA ZLÍNSKA“ se neuděluje žádnému nezpracovanému výrobku nebo výrobku   zpracovanému prostým dělením výchozího kusu, bez dalšího opracování .

         (bod 2.6. neplatí pro výrobce medu)

2.7        Přihlašovatel přihlásí svůj výrobek do těchto hodnocených kategorií:

           1. Kategorie:

   Maso, masné výrobky      

o       Tepelně opracované výrobky (tlačenky, uzená masa, jemné párky …)

o       Trvanlivě tepelně opracované (salámy, klobásy, speciality …)

o       Fermentované trvanlivé výrobky

o       Masné polotovary (pro kuchyňskou přípravu apod.)

o       Drůbeží výrobky  (veškeré)

o       Ostatní masné výrobky

           2. Kategorie:

Mléko, mléčné výrobky    

o       Kysané mléčné výrobky včetně jogurtů

o       Tvarohy a tvarohové výrobky

o       Čerstvé sýry včetně termizovaných

o       Zrající sýry

          3. Kategorie:                                                                 

 Pekárenské a cukrářské výrobky        

o       Chleba

o       Běžné a jemné pečivo (koláče)

o       Trvanlivé pekařské výrobky

o       Cukrářské výrobky a těsta  

            4. Kategorie:

            Výrobky z jehněčího masa a mléka

            5. Kategorie:

            Med a produkty z medu

o       květový

o       smíšený

o       lesní

o       pastovaný

6. Kategorie nápoje

7. Kategorie ostatní potravinářské výrobky

Výrobce v daném roce může v jedné kategorii přihlásit maximálně 5 výrobků 

 

3. Odpovědnost přihlašovatele

3.1    Přihlašovatel odpovídá za  to, že  všechny  jím  uvedené  údaje  v  přihlášce  jsou  úplné a  pravdivé.

3.2    V případě zjištění, že ocenění bylo uděleno na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých  údajů ,  bude  držiteli  ocenění  odebráno  a  informace  o  odebrání  bude

        AK ZK zveřejněna ve sdělovacích prostředcích.

3.3    Přihlašovatel je povinen dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické praxe  u potravinářských výrobků (uplatnění systému HACCP). Tuto skutečnost doloží přihlašovatel čestným prohlášením.

3.4    Přihlašovatel je povinen informovat OAK Zlín (organizátora) o všech změnách týkajících se oceněného výrobku, které provede v průběhu platnosti přiznaného ocenění.  

3.5    Přihlašovatel  předá  Komisi  vzorek  přihlášeného  výrobku  k  hodnocení   dne

  10. a 11. 6. 2009 (dle kategorií a zasedání hodnotitelské komise) na adresu Okresní agrární komora pro okres Zlín, Zarámí 88, 760 41  Zlín . Zasedání hodnotitelské komise proběhne 6. května 2009 v prostorách Konferenční místnosti MZe ČR – Agentury pro zemědělství a venkov Zlín, Zarámí 88.

  

    Včelaři předají vzorky na okresním výboru ČSV-o.s. v místě do 30.4.2009 v množství 0,5 kg přihlášeného vzorku

   

Podmínky pro předání budou dohodnuty osobně - telefonicky.

3.6    Přihlašovatel bude oceněný výrobek prezentovat  u   příležitosti  vyhlášení výsledků soutěže, které se bude konat 20. června 2009 v KD Beseda Otrokovice za účasti významných hostů.

4. Udělení ocenění „Výrobek ZK 2009 – PERLA ZLÍNSKA“

4.1        Pokud výrobek splňuje podmínky a bude Komisí navržen pro udělení ocenění, bude      mu toto ocenění „Výrobek ZK 2009 – PERLA ZLINSKA“ uděleno.  Přihlašovatel  obdrží certifikát „Výrobek Zlínského kraje 2009 - PERLA ZLÍNSKA“. 

4.2        Pokud podmínky pro zařazení do soutěže nejsou splněny, bude tato skutečnost         přihlašovateli písemně sdělena do 10 dnů ode dne přijetí přihlášky společně s uvedením    důvodů, pro které nelze výrobek do soutěže zařadit. Proti zamítnutí nelze podat stížnost   ani jiné opravné prostředky.

4.3    Na podávání a vyřizování přihlášek se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

4.4    Na udělení ocenění není právní nárok.

4.5    Certifikát se vyhotovuje v jednom vyhotovení.

4.6    Na Certifikát se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

4.7    Certifikát obsahuje:

a)      název výrobku, kterému bylo uděleno ocenění,

b)      identifikace výrobce -  jméno a příjmení, IČ, bydliště, místo podnikání, popř.             adresu a sídlo společnosti, která výrobek s regionální značkou vyrábí,

c)      období, ve kterém bylo  ocenění  přiděleno,

d)      souhlas s užíváním loga PERLA ZLÍNSKA

5. Podmínky užívání ocenění „Výrobek ZK 2009- PERLA ZLÍNSKA

5.1    Držitel ocenění „Výrobek ZK 2009 - PERLA ZLÍNSKA“:

a)      Dodává výrobek do obchodní sítě, případně ze dvora v kvalitě odpovídající údajům v přihlášce.

b)      Je povinen plnit podmínky Zásad pro udělení ocenění „Výrobek ZK 2009 - PERLA ZLÍNSKA “.

c)      Je povinen uchovávat ocenění o udělení titulu.

d)      Akceptuje zveřejňování údajů AK ZK a jejích partnerů vyplývajících z ocenění v rozsahu: obchodní jméno (jméno a příjmení), adresa sídla společnosti a název a      druh oceněného výrobku.

e)      Využívá udělené ocenění způsobem, který nevede k jeho znevažování a zavazuje se dodržovat pravidla pro její používání, obsažená v grafickém manuálu loga.

6. Posouzení přihlášených výrobků

 

6.1    Přihlášené výrobky posuzuje hodnotitelská komise.

6.2    Komise si k hodnocení může přizvat odborníky na danou výrobu.

6.3    Komise prověří správnost zařazení výrobku do kategorie hodnocených výrobků.

6.4    Komise posuzuje přihlášený výrobek především na základě senzorického posouzení, nutriční hodnoty, estetické úrovně a funkčnosti obalu, designérských vjemů a na základě zdravotní a společenské prospěšnosti výrobku bodováním od 0 do 10. Každý člen Komise provede hodnocení samostatně. Přidělené body se sčítají. Výsledné bodové hodnocení se vypočítá tak, že celkový počet získaných bodů se podělí počtem hodnotitelů. Návrh na ocenění získávají výrobky s nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením. Na základě tohoto hodnocení navrhuje Komise ocenění jednotlivých výrobků. Při shodnosti dosažených bodů rozhoduje Komise pro stanovení pořadí hlasováním.

6.5    Hodnotící kriteria:

                    I.            Inovativnost - originalita, původ, regionalita, inovativnost ve zpracování.

                 II.            Sensorické posouzení – chuť a vůně, konzistence a textura výrobků, vzhled a barva apod.

               III.            Použité materiály, suroviny a způsob výroby - technologická hlediska a způsob zpracování, využití místních surovin.

              IV.            Design výrobku - označení, vzhled, obalová technika, ochrana před poškozením.

                 V.            Specifické a pomocné posouzení - vliv výrobku na zdraví zákazníka, dostupnost výrobku na trhu, bioprodukt .

6.6.  Komise přidělí ocenění pro rok 2009  maximálně 30 výrobkům

7. Závěrečná ustanovení

7.1        Přiznání ocenění „Výrobek ZK 2009 - PERLA ZLÍNSKA“ platí pro výrobce po dobu výroby oceněného  výrobku za předpokladu dodržení Zásad.

7.2      OAK Zlín může provést zpřesnění a změnu těchto zásad.

Platné zásady budou zveřejněny na webových stránkách

www.perla-zlinska.cz,  www.kis-zvzk.cz  a   www.kr-zlinsky.cz (odbor životního prostředí a zemědělství)

7.3.    OAK Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem budou propagovat oceněné regionální výrobky na svých připravovaných akcích, případně rautech apod.

8. Přílohy

Část B   Identifikační údaje

Část C  Čestné prohlášení

Část D  Technická dokumentace

Část D/1 – Technická dokumentace – pro včelaře