Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 2013 ZO ČSV Zlín - usnesení

28. 1. 2013

 Výroční členská schůze ZO ČSV Zlín konaná dne  27.1.2013 ve Zlíně po zahájení a přivítání účastníků zvolila

 

§  mandátovou komisi ve složení:  Andrea Šimečková

                                                   Pavel Hurta

                                                  Jaroslav Haluza

 

§  návrhovou komisi ve složení:     Jaroslav Matoušek

                                                   Jaroslav Hába

                                                   Evžen Babík

 

a po diskuzi přijala následující usnesení:

 

 

V ý r o č n í  č l e n s k á  s  c h ů z e

 

I.  BERE NA VĚDOMÍ

          zprávu mandátové komise přednesenou  př. Andreou Šimečkovou

 

       II.  SCHVALUJE

 

1. Zprávu o činnosti ZO, přednesenou jejím předsedou ing. Jiřím Kalendou

 

          2. Zprávu o hospodaření ZO, přednesenou pokladníkem Jaroslavem Haluzou

 

          3. Zprávu kontrolní a revizní komise,  přednesenou  její  předsedkyní  př. Libuší  Kapkovou

 

III. UKLÁDÁ VÝBORU ZO

1. Uskutečnit 11 schůzí výboru  a 1 výroční čl. schůzi ZO

2. Uspořádat odbornou  přednášku ing. Leoše  Dvorského9.2.2013

3. Realizovatzájezd členů plánovaný  na 27.7.2013

4. Průběžně organizovat péči o dobrý zdravotní stav včelstev

5. Připravit tradiční jarní setkání důvěrníků se členy výboru

6. Pokračovat v pořádání kurzů pro začínající i pokročilejší včelaře podle     termínů ve Zpravodaji

7. Zúčastnit se opět aktivně Dne země pořádané Magistrátem města Zlína

8. UspořádatMedařskousoutěž o ceny ZO ( listopad 2013 )

9. Motivovat členy k účasti na Mezinárodní včelařské pouti na sv. Hostýně 18. a 19.5.2013

10. Podporovat činnost včelařského kroužku při DDM Astra

11. Rozhodnout o konání včelařského plesu či společenského večera do uzávěrky        jarního čísla Zpravodaje (28.2.2013)

12. Spolupracovat se Zlínským krajem, Magistrátem města Zlína a dalšími městy a obcemi

13. Pokračovat v setkávání a výměně názorů na tradičních„seancích“

14. Vydat jarní i podzimní číslo „Zpravodaje zlínských včelařů“

15. Spolupracovat s Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, o.s. a hnutím Šance pro včely

16. Dále provozovat webové stránky zlínských včelařů a více je využívat

17. Inspirovat členy k účasti na VII. Včelařské akademii konané   7.4.2013 v Otrokovicích

 

IV. ZAVAZUJE

         členy naší organizace, kteří jsou zároveň členy vyšších svazových orgánů,   účastnit se pravidelně a aktivně jednání těchto orgánů, hájit na nich zájmy naší ZO a informovat o tom výbor ZO

 

V. PŘIJÍMÁ

          v souladu s § 16, odst.5  Stanov svazu za řádné členy tyto přítelkyně a přátele:

 Michala Ušelu,  Radka Pobudu,  Tomáše Holíka, Tomáše Baxu, Michala Šaratu, Martina Davidova, Helenu Eichlerovou a  Markétu Zichovou