Jdi na obsah Jdi na menu
 


První část

3. 2. 2008
Zpravodaj zlínských včelařů

 

Vydává ZO ČSV Zlín

 Číslo 24 - duben 2007

 Kontaktní adresa: Boněcká 279, 760 01 Zlín; tel. 577 212 041

 

Úvod

 

Zdál se mi krásný sen. Jaro v plném rozpuku, ovocné stromy kvetly a voněly, v korunách těchto stromů a na loukách bzučely miliony včel, které se svým voňavým obsahem nektaru a pylu spěchaly do svých úlů. Včelstva kypěla a voněla vůní propolisu, medu a čerstvě postavených voskových plástů a včelař, „pán včel“, který tuto nádhernou jarní symfonii měl možnost zblízka prožívat, šel celý rozradostněný mezi stejně naladěné kolegy včelaře i mezi ostatní lidi, kteří na něm tu obrovskou vnitřní radost na první pohled viděli a částečně se touto radostí také dokázali nakazit.

                Pak jsem se probudil. Bylo jaro, včelstva jej vítala se stejnou radostí jako ve výše uvedeném snu, jenže včelař, který ze včelína, této oázy radosti, klidu a míru, odcházel, byl nepochopitelně mrzutý a nevrlý. Stejně na tom byla i spousta jeho kolegů, kteří mezi sebou vedli podivné žabomyší spory, ať už v základních organizacích či na úrovni ústředí, o nichž se ostatní lidé dozvídali z odborných včelařských časopisů. Byl jsem z toho zmatený. Jak to, že lidé, kteří se mezi sebou nazývají „přátelé“ a spojuje je nejen společný koníček, ale měla by je spojovat i společná radost, se mezi sebou nenávidí a jdou proti sobě? Co jim to přinese? Slávu, moc, bohatství či jen o jediný den delší život? NE! Občas mi realita připadá jako zlý sen, ze kterého by se člověk rád probudil a už neusnul.

                A tak tedy vás vyzývám, milí přátelé – zkusme každý sám za sebe tu radost, kterou u svých včel nalézáme, přenést i mezi své blízké a ostatní včelaře. Ať každý vidí, proč se včelaři mezi sebou nazývají „přátelé“. Jsem snad se svou výzvou příliš velký snílek a optimista?

 

Pavel Šimeček

Zamyšlení nad jednou anketou

Jak většina z vás, členů ZO Zlín, ví, uspořádal výbor naší organizace pro vás anketu, ve které chtěl nejenom zjistit názor členů na akce, které pořádáme, ale i případně chuť vás všech se do nich aktivně zapojit. Čili takové naše malé referendum. A jak celá akce dopadla? Bylo odevzdáno celkem 73 anketních lístků, takže zhruba stovka členů nemá potřebu se k ničemu vyjadřovat. Je to moc nebo málo? Nechávám posouzení na vás.

Z těch, kteří lístky odevzdali, hodnotilo všechny akce kladně a bez připomínek 38 členů. A kolik hlasujících se vyjádřilo negativně k jednotlivým akcím? Tak tedy: nepořádat včelařský ples 4 členové, nepořádat včelařskou přednášku 1 člen, nepořádat výjezdní zasedání s důvěrníky 6 členů, nepořádat zájezd 3 členové, nepořádat seance 4 členové, nepořádat soutěž o nejlepší med 12 členů, nespolupracoval s okolními ZO 1 člen, k vydávání Zpravodaje se negativně nepostavil ani jeden. Takže lze zkonstatovat, že k většině akcí se stavíte kladně, protože i u soutěže o nejlepší med, která by nechyběla 12 členům, ji schvaluje 61 z vás.

                Dále se v poznámkách objevilo: jeden člen postrádá kurz chovu matek s praktickými ukázkami – připomínám, že byl v posledních letech několikrát, poslední před rokem u př. Háby.

                Jednomu členu schází soupis literatury v naší knihovně – uveřejňovat jej není třeba, každý zájemce o naši knihovnu nechť zkonzultuje s př. Sousedíkem, co v knihovně nalezne, a může s ním také naši knihovnu navštívit (samozřejmě dle časových možností př. Sousedíka).

                K poznámce, že nevycházejí jubilea našich členů v časopise Včelařství – bylo odesláno do časopisu (i urgováno), snad se to již spraví.

                3 členové by byli rádi, kdyby naše bály byly v jiném (snad finančně výhodnějším) prostředí, než je Interhotel Moskva – to bylo před 12-15 lety vyzkoušeno na několika místech, ale vždy skončilo propadákem (malá účast).

                Několik málo lidí nám nabídlo pomoc při zpracování zpravodaje a při pořádání bálu – s díky přijímáme.

                A za všechny, kteří v anketních lístcích vyjádřili poděkování výboru, si dovolím jeden ocitovat: „Jsem rád, že výbor máme a v takové podobě. Já osobně bych neměl tu trpělivost a nadšení. Moc vám děkuju!“ Tomuto pisateli i všem ostatním, kteří vzali anketu vážně, naopak moc děkuji za celý výbor já.

                A na závěr ještě jedna malá kaňka na celé anketě. Dva pisatelé (oba z jednoho obvodu) si patrně spolu řekli „a teď to výboru ukážeme, jací jsme my borci“. A ukázali! Jeden přes celý anketní lístek napsal: „KDO MYSLÍ, H…O VYMYSLÍ.“ Druhý nám měl potřebu sdělit: „Já na takové p…viny nemám čas.“ (Pozn.: vytečkované části slov byly napsány „natvrdo“.)

                Já zase mám potřebu prvnímu z pisatelů sdělit, že kdyby nebyla spousta lidí před námi, kteří hodně mysleli, tak bychom konkrétně v našem oboru (o ostatních se nemá cenu zmiňovat, bylo by popsáno hodně papíru) včelařili v dutých stromech, z nichž bychom plásty holýma rukama vytrhávali (vyřezávat by nebylo čím) a přímo je jedli (uschovávat na zimu bychom také neměli v čem). Samozřejmě bychom při této činnosti byli nazí (vymyslet sešití šatů určitě také kdysi dalo dost přemýšlení). Docela živě si vás, milý pisateli, při této činnosti se spoustou včel kolem vás a žihadlech ve vás dovedu představit.

                Druhého z pisatelů sice osobně neznám, ale takto většinou mluví lidé, kteří dlouhé hodiny stráví planým tlacháním u piva či jinou „užitečnou“ činností. Jestli je tomu tak, patrně se před svými kolegy včelaři ze své obce dost zesměšnil. Já mu naopak můžu sdělit, že i pro něj členové výboru a jeho důvěrník ztratí desítky hodin ročně, aby měl vše pro zdárné včelaření k dispozici.

                Tolik k jedné anketě, která myslím byla pro nás i pro vás, milí včelaři, dost užitečná a poučná.

 

Pavel Šimeček

Výroční členská schůze 

Několik vět k výroční schůzi, která se  konala 4. února 2007.

Úvodem musíme poznamenat, že byla organizačně velmi dobře připravena. Účast byla zajišťována pozvánkou přes důvěrníky, což bylo oznámeno plánem v minulém „Zpravodaji“. Přesto na schůzi přišlo ze 185 členů organizace jen 80 a dalších 11 přítomných byli hosté z okolních přátelských organizací. To tedy není ani 50% účast. Je to škoda, protože výroční schůze je jediné místo setkání výboru s celou členskou základnou. Navíc podle „Stanov“ jsou členové povinni se tohoto zasedání jednou v roce  zúčastnit. Mají se zde řešit návrhy, problémy a připomínky k činnosti celé organizace.

Na  letošní schůzi bylo přijato a odhlasováno usnesení, které se týká všech členů organizace.

Nyní několik důležitých bodů z usnesení:

·         je třeba rozšířit a zlepšit spolupráci s okolními organizacemi, např. zúčastňovat se jejich akcí jako jsou přednášky a zájezdy

·         ve spolupráci s důvěrníky vyzveme ostatní členy k aktivní účasti na akcích naší ZO – především v organizování léčení včelstev, přednášek, využití zařízení ZO

·         pozornost by se měla zaměřit na modernizaci a výměnu přestárlých úlů

·         pro rozvoj včelařství a naší ZO budeme podporovat činnost kroužků a získávat mladé včelaře i ostatní zájemce o včelaření

Toto jsou ty nejdůležitější body z celého Usnesení, které se týkají každého člena naší ZO! Každý by měl osobně přispět, aby se naše ZO zařadila mezi nejlepší.

 

př. Ruda Maňák, jednatel

Jaká byla, je a bude naše ZO ČSV Zlín?

Jaká byla naše organizace se dovídáme z její již více než 85leté historie, která je dokumentována v kronikách a ve sbornících, vydávaných při jubilejních výročích, z různé fotodokumentace a vyprávění dosud žijících pamětníků.

V její historii najdeme poučení i odkaz.

Víme, že zlínská organizace byla velká – početná, s aktivní a činorodou členskou základnou a obětavými funkcionáři.

Srovnání maximálního počtu členů a včelstev se současnou situací:

maximální počet

kdy

současná situace

 

 

Členů

430

v roce 1965

 v roce 2005

175 členů

tj. 40 %

Včelstev

2 300

v roce 1984

 v roce 2005

1 440 včelstev

tj. 64 %

Tento prudký pokles členů a včelstev se celostátně každoročně prohlubuje a pro nezájem občanů i zejména mladé generace se očekává další nepříznivý vývoj.

Naší organizaci se podařilo pokles zastavit a naopak i zlepšit na stav 179 členů a 1 600 včelstev.

Věřme, že rok 2005 byl naším dnem, od kterého jsme se odrazili směrem nahoru.

 I v současné době patříme k největším a nejaktivnějším organizacím. Pořádáme, organizujeme a zajišťujeme pro naše členy řadu vzdělávacích a kulturních akcí.

Máme poměrně početný funkcionářský aktiv – 15 členů výboru a 25 včelařských důvěrníků.

Bohužel je nutno přiznat, že ne všichni funkcionáři plní svou funkci a své poslání svědomitě, aktivně obětavě a s nadšením, jak by to mělo být. Proto ani výsledek jejich působení není přesvědčivý.

Dalším nepříznivým signálem je malá aktivita většiny členů ZO, což se projevuje v každoročním poklesu účasti na výročních členských schůzích (pod 50 %) i malou účastí na ostatních pořádaných akcích.

Jde často i o neplnění členských povinností vyplývajících ze stanov ČSV, porušování veterinárního zákona a jiných povinností, což je i neslučitelné se členstvím v Českém svazu včelařů.

Na jedné straně přes 90 % účastníků ankety vyjádřilo spokojenost s činností výboru ZO a požadovalo zachování téměř všech pořádaných akcí, na druhé straně se však odmítají na organizování a zajišťování těchto akcí podílet.

Velmi těžko se získávají noví členové do výboru ZO. Do konce volebního období bude nutno doplnit výbor o 3 – 5 nových členů.

Převážná část činnosti spočívá na menším počtu jednotlivců – obětavců, kteří jsou přetíženi a neochotou ostatních znechuceni.

Obdobná situace je i s obsazováním funkce důvěrníků. Již v několika případech se skupina členů nedokázala dohodnout na náhradě důvěrníka. Nechat se obsluhovat a dožadovat se servisu, to ano – ale poskytovat tuto službu svým kolegům, to nepřipadá v úvahu. (Jak se nazývá taková lidská vlastnost, to si pojmenujte sami.)

Stejné je to i se získáváním vedoucích včelařských kroužků, jejichž existence byla ukončena výhradně pro naprostou neochotu tuto záslužnou činnost vykonávat.

Popisovaná situace je v rozporu s kapacitou předpokladů a schopností, kterými členská základna disponuje, což vyplývá z rozboru věkové struktury.

Věková struktura naší organizace je v porovnání s celostátním věkovým průměrem a jeho vývojem příznivá.

V současné době (2006) máme:

               50 % členů ve věku 16 – 60 let                                         věkový průměr

               50 % členů ve věku 61 – 90 let                                             57 – 88 let

Ještě příznivější je věkové rozpětí 18 – 65 let, ve kterém je 100 členů – tj. 57 %.

Jde o velkou skupinu členů, od kterých lze oprávněně očekávat:

-          dobrou životní vitalitu

-          zdravotní, psychickou a fyzickou zdatnost

-          zvládnutí nejen pracovních povinností produktivního věku

-          ale i různé záliby, zájmy, hobby, včetně schopnosti výkonu různých společenských, organizačních a jiných funkcí

Je nutno využít tuto příznivou skladbu v příštích 3 – 5 letech, protože později bude situace postupně stále nepříznivější.

                       Proč??

 Protože:

a)       ve věkovém rozpětí 51 – 80 let máme početně velmi silné ročníky. V každé skupině 10letého rozpětí je 35 – 46 členů

b)       tato 113členná skupina v průběhu příštích let o 5 – 10 let zestárne

c)       přírůstky nových členů věkově mladších jejich počty zdaleka nenahradí

d)       organizace zestárne tak výrazně, že ve věkovém rozpětí 61 – 90 let může být 70 – 80 % členů

Proto opusťme tuto chmurnou prognózu a dělejme něco užitečného pro současnost, to, co příroda a moderní včelaření v této době potřebují.

 

Jsme typicky malovčelařskou organizací  a v současné době na malovčelařích stojí a padá včelařství v naší republice.

144 našich členů             - tj. 82,3 % -           má pouze                     1 – 10 včelstev

  27 našich členů             - tj. 15,4 % -           má pouze                   11 – 20 včelstev

    3 naši členové             - tj.   1,7 % -                                          21 – 40 včelstev

    1 náš člen                    - tj.   0,6 % -            má                      více než 150 včelstev

Celkem je to o 700 včelstev méně než jsme měli v roce 1984.

V popředí celostátního zájmu je nutnost zvýšit počet včelařů a včelstev:

-          ve prospěch ekologie, zavčelení krajiny

-          v zájmu zvýšení produkce zemědělství, ovocnářství…

-          v zájmu zvýšení výnosů a prodeje medu

Vyslyšet tuto potřebu je v našich možnostech.

                Kdyby např. každý člen zvýšil počet včelstev o 2 a každý velkovčelař přiměřeně více, mohli bychom mít v roce 2010, v době 90. výročí ZO Zlín, opět přes 2 000 včelstev.

 

Naše úlové hospodářství je na dobré úrovni. Včelaříme v 1 600 úlech.

                                                     Počet             %                                z toho:   

A – nástavkové úly                    754               47,0                     vysokonástavkové              794

       Langstroth                               63                3,9                      nízkonástavkové                    46

       polystyrenové                         58                3,6                      smíšené                                   35

               A – celkem                    875             54,5                                                                     875

B – historické úly                          521              32,5

C – atypy, samovýroba                208              13,0

Nástavkové včelaření výrazně převládá.

                Máme široký prostor pro modernizaci, protože v kategorii historických a starších úlů máme přes 35 % naší celkové kapacity.

Ještě příznivější situace je v roztřídění úlů podle jejich stáří.

 

A                737 úlů                  tj. 46%            máme ve stáří              1 – 10 let

B                527 úlů                   tj. 33 %                                               11 – 20 let

celkem   1 264 úlů                tj. 79 %  je tedy relativně mladých, zachovalých,  modernější řady, zdravotně a hygienicky  přijatelných,  umožňující produktivní včelaření

C                336 úlů                        tj. 21 %           máme ve stáří            21 – 40 i více let

Postupná výměna historických a starších úlů by značně fyzicky ulehčila a zjednodušila včelaření samotným včelařům, zlepšila by se hygiena, zdravotní stav včelstev a nákazová prevence atd.

                Pokud by se podařilo přesvědčit majitele těchto úlů o jejich výměně a zorganizovat postupnou výměnu hromadně, pak by bylo možno získat nové úly za výhodnějších finančních podmínek.

                V případě dostatečného zájmu by byla výměna organizována pololetně, cyklicky, ve včelařsky výhodnou dobu.

Výbor základní organizace potřebuje vědět, zda členové s uvedenými záměry souhlasí, zda je podpoří a mají-li zájem.

                Sdělte nám to prosím prostřednictvím důvěrníků, kteří vás o vaše stanovisko požádají.

                V podzimním čísle Zpravodaje vás budeme informovat, jaká byla odezva.

 

Jaroslav Fianta

Důležité informace

Úkoly pro včelaře a ZO ČSV od května do prosince 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Včelař    

·   začátek května 2007 – nahlásit ZO počet vyzimovaných včelstev k 1. květnu

·   do 1. června 2007 nahlásit ZO požadované léčivo pro ošetřování včelstev v roce 2007 a informaci o počtu vyvíječů, na které bude požadovat dotaci

·   do 20. června 2007 doručit na ÚV ČSV vyplněné žádosti o poskytnutí dotace na opatření „technická pomoc – pořízení zařízení“ a „racionalizace kočování – investice do zařízení“ podle nařízení vlády č. 197/2005

·   do 15. června 2007 doručit OV ČSV vyplněnou žádost o poskytnutí dotace na péči o kočovná stanoviště

·   do 20. července 2007 doručit ZO ČSV doklady (originály nebo ověřené kopie) o pořízení vyvíječe spolu s identifikačními údaji chovatelů, kteří vyvíječe pořídili

·   do 15. srpna 2007 doručit OV ČSV dokumenty potřebné k poskytnutí dotace na péči o kočovná stanoviště (viz. oběžník č.1/2006)

·   do 20. srpna 2007 doručit na ÚV ČSV dokumenty potřebné k poskytnutí dotace na opatření „technická pomoc – pořízení zařízení“ a „racionalizace kočování – investice do zařízení“

·   červenec až září 2007 – letní ošetření včelstev pomocí Gabonu či Formidolu

·   do 15. září 2007 včetně doručit ZO ČSV žádost na „národní“ dotaci (letos opět do 180 Kč na včelstvo)

·   do 15. září 2007 odeslat „hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť“ do ústřední evidence ČMSCH v Hradišťku pod Medníkem

·   říjen až prosinec 2007 –  ošetřit včelstva proti varroáze

·   listopad 2007 – zaplatit členský příspěvek na rok 2008

·   konec roku 2007 – podepsat vyúčtování dotace na léčivo z prostředků EU

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor ZO ČSV

 

·   květen 2007 – zjistit počet vyzimovaných včelstev v ZO k 1. květnu 2007

·   do 5. června 2007 doručit na OV ČSV objednávku léčiva na rok 2007, žádost o dotaci na léčivo spolu se seznamem chovatelů včel aplikující toto léčivo a případně jmenný seznam chovatelů, kteří ošetřovali svá včelstva aerosolem v zimním období roku  2006 s jejich podpisy a kopii registračního listu ZO, případně vyplněnou žádost o dotaci na vyvíječe zakoupené od září 2006 do srpna 2007

·   červenec 2007 – zaplatit OV ČSV fakturu za léčivo (Gabon, Formidol) a distribuovat obdržené léčivo chovatelům

·   do 1. srpna 2007 doručit OV ČSV originály nebo ověřené kopie dokladů o pořízení vyvíječe spolu s identifikačními údaji chovatelů, kteří vyvíječe pořídili

·   začátek září 2007 – účast zástupců ZO na aktivu se zástupci ÚV v Brně

·   neděle 9.září 2007 – účast zástupců ZO na podzimním okresním aktivu ve Fryštáku

·   sobota 22. září 2007 – účast zástupců ZO na včelařském zájezdě do Brna k př. A. Přidalovi na Mendlovu univerzitu (pořádá OV)

·   do 30.září 2007 včetně doručit na ÚV ČSV podklady pro „národní“ dotaci 1D

·   listopad 2007 – připravit potřebné formuláře a zajistit vyplacení dotace 1D žadatelům (po obdržení příslušného oběžníku a dotace na účet ZO ČSV)

·   do 30. listopadu 2007 – odeslat požadované formuláře a podepsané seznamy na OV a ÚV ČSV (podle oběžníku)

·   konec roku 2007 – vyúčtovat a vyplatit dotace na léčivo a ošetřená včelstva aerosolem v roce 2006 z prostředků EU po jejím obdržení od OV ČSV

·   prosinec 2007 – vrátit nevyplacenou dotaci 1D a odeslat členské příspěvky na rok 2008 na příslušné účty ÚV ČSV

 

                                                                             

                               Mgr. Jana Hrabíková, jednatel OV ČSV Zlín

Krajský úřad Zlín OPĚT podporuje začínající včelaře

Krajský úřad Zlínského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství vyhlašuje na r. 2007 účelovou neinvestiční dotaci pro začínající včelaře ve věku do 18 do 50 let. Maximální výše podpory je 10.000,- Kč z celkové částky 550.000,-Kč pro Zlínský kraj.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU:

● žadatel musí být fyzickou osobou zajímající se o včelařskou činnost

● žadatel musí být přímo odpovědný za přípravu vlastní činnosti – nepůsobit jako prostředník

● žadatel musí být schopný prokázat svou způsobilost k včelařské činnosti

Bližší informace a konkrétní žádosti o podporu poskytne žadatelům OV ČSV Zlín nebo předsedové základních organizací, kteří ke každé žádosti dají své závazné vyjádření.

                Konečný termín pro příjímání žádostí je 30. 4. 2007 do 12.00 hod.

 

                                                                                                                                             Josef Okál

Okénko důvěrníků

Prosím všechny důvěrníky, 

aby se snažili co nejodpovědněji reagovat na připravované akce, hlášení a žádosti naší ZO a OV ČSV Zlín. V následujícím půlroce nás čekají v kostce tyto povinnosti:

1)       Nahlásit počet vyzimovaných včelstev každého chovatele k 1. 5. 2007.

2)       Nahlásit objednávku léčiva na rok 2007 se seznamem chovatelů, kteří ošetřovali a v jakém počtu včelstva aerosolem, kvůli dotaci na každé včelstvo – do 31. 5. 2007 (na seanci).

3)       Do 15. června doručit vyplněnou žádost o poskytnutí dotace na péči o kočovné stanoviště.

4)       Do 20. června doručit na ÚV ČSV vyplněné žádosti o poskytnutí dotace na opatření „technická pomoc – pořízení zařízení“ a „racionalizace kočování – investice do zařízení“ podle nařízení vlády č. 197/2005.

5)       Stejně jako v loňském roce, i letos chce hejtmanství Zlínského kraje rozdělit 500.000,- Kč pro zájemce, kteří chtějí začít s chovem včel. Počítá s tím, že by nový adept získal 10.000,- Kč. Výběr adeptů má své podmínky, proto sledujte pozorně zlínské zprávy i tisk a zúčastňujte se našich seancí, kde se dovíte podrobnosti.

6)       Tímto bych rád pozval všechny naše členy na mezinárodní včelařskou pouť na Svatém Hostýně, která se koná 20. května. Dnes již má tato tradice úroveň Evropského setkání včelařů a lidí dobré vůle.

7)       Na seanci v září odevzdejte podzimní hlášení o počtu zazimovaných včelstev našich chovatelů.

8)       Naše ZO pořádá letos opět včelařský zájezd. Čtete o tom na jiném místě Zpravodaje, ale neopomeňte se jej zúčastnit.

Na závěr bych rád upozornil na dvě negativní události:

                Za letošní rok nezaplatili někteří naši členové členské příspěvky. Proto, aby mohli dál pobírat služby naší ZO a odebírat časopis Včelařství, zaplatil za ně tyto příspěvky pokladník ze společné kasy. Takže příspěvky nakonec zaplatili poctiví členové.

Druhá nemilá věc se stala s vyplněním anketních lístků na zlepšení práce naší ZO. Když mi odevzdával tyto vyplněné lístky důvěrník z okrsku Bohuslavic, tak jsem na něm viděl, že by se nejraději propadl hanbou do země. Tyto lístky byly vyplněné tak sprostými výrazy, že to nejde ani publikovat. To, co má sloužit ke zlepšení práce, se nakonec zvrhne v potupnou urážku. Škoda!!

PŘEJI VŠEM NAŠIM ČLENŮM PŘÍJEMNÉ JARNÍ PROHLÍDKY BEZE ZTRÁT.

František Novák

referent pro práci s důvěrníky

tel. 739 568 859, fax 577 214 753,

E-mail: novyfra@seznam.cz