Jdi na obsah Jdi na menu
 


První část

8. 3. 2014

 

Zpravodaj zlínských včelařů

 

Vydává ZO ČSV Zlín

 

Číslo 36 – duben 2013

 

Kontaktní adresa: Javorová 4519, 760 05 Zlín

– jednatel ing. arch. Radim Bosák; tel. 575 758 155

 

Úvodník

 

Úvodník jarního zpravodaje 2013

 

Letošní zima měla poměrně milostivý průběh. Zima v měsíci lednu a únoru probíhala poměrně rovnoměrně. Nebyly velké teplotní výkyvy počasí do plusových a pak do minusových teplot, jak se často dělo v posledních letech. První nesmělý prolet byl 28. února, v následném týdnu probíhaly velmi pěkné prolety, kde si již začaly nosit včelky pyl z lísek a jív.

Nyní již vidíme podle proletů na česně, jak nám včely přezimovaly, a můžeme pozorovat při pěkném jarním počasí prolety včelstev, jak už nosí pyl. A nedočkavci se již určitě snaží nahlédnout do úlů.

Výsledky zkoušek vzorků zimní měli na varroázu proběhly vcelku uspokojivě, ale nesmíme usnout na vavřínech. Dále musíme sledovat, jak se tomuto cizopasníkovi daří v našich včelstvech a být případně připraveni na další ošetření při přemnožení.  

V rámci naší organizace jsme uspořádali pro včelaře přednáškový cyklus, kde jsme zajistili přednášky od uznávaných odborníků napříč včelařským politickým spektrem České republiky. Tyto přednáškové dny byly koncipovány do zimního období, neboť každý včelař je svým způsobem kovozemědělec a vzdělávání a osvěta patří do zimních měsíců včelařského roku. Těchto přednášek se účastnili včelaři z naší organizace, malá skupinka včelařů z okolních organizací. Co nás nejvíce těšilo, že naše přednášky našli a docestovali zájemci ze Slovenské republiky, jižní i severní Moravy. Proto v tomto jarním tisku dostáváte do rukou i pozvánku již na další zimní období našeho vzdělávacího cyklu pro včelaře, kurzy pro začínající včelaře a další akce pořádané naší organizací.

Považuji za velmi důležité celoživotní odborné vzdělávání včelařů nejen o životě včel a jeho zákonitostech, taktéž i výměnu odborných zkušeností, ale také se poučit, jak zajistit zdravý a s přírodou sladěný efektivní rozvoj včel.

Připravujeme další osvětu v rámci seancí, přednášek a velmi populárních kurzů pro začínající včelaře a taktéž kurz chovu matek. Připravuje se zájezd, který doufám, že plně obsadíme členy naší základní organizace. Informace o jednotlivých akcích, které budeme pořádat, jsou na internetových stránkách naší ZO ČSV ve Zlíně anebo na www.kalenda.biz.

Přeji Vám včelařům úspěšný včelařský rok, hodně medu, silná a nevyrojená včelstva, psychickou pohodu u včel a ve vašich rodinách.

                                                                                                                             ing. Jiří Kalenda,

předseda ZO ČSV ve Zlíně

Z naší organizace

Blahopřání a omluva

 

V minulém zpravodaji jsme uveřejnili seznam letošních jubilantů, ale dodatečně jsme zjistili, že není úplný, za což se omlouváme. Přítel Emil Pospíchal ze Zlína – Podvesné se 24. listopadu 2013 dožívá krásného životního jubilea 80 let. Srdečně blahopřejeme!

Redakce

 

 

Návštěva u „Včelaře roku“

 

Původně jsem zamýšlel udělat se Včelařem roku, přítelem Arnoštem Davidem, klasický rozhovor. Přítel David se však spontánně rozpovídal o svém působení v naší včelařské organizaci, zvláště o svém působení ve včelařském kroužku, tak, že jsem musel od tohoto původního záměru upustit a pojmout zamýšlený rozhovor poněkud jinak.

Př. David se dostal ke včelaření po odchodu svého dědečka v roce 1985 a od té doby je členem naší ZO. Po přestěhování do Louk se stal včelařským důvěrníkem a tuto práci vykonává poctivě a svědomitě do dneška. Když př. ing. Bábek s př. Fiantou založili koncem srpna roku 2003 při ZŠ Mikoláše Alše (viz Zpravodaj č. 34) včelařský kroužek, začal se př. David o činnost kroužku zajímat a spolu s dalšími lidmi (přátelé Kašpárek, Kahoun, ing. Straka, pí učitelka Navrátilová i další) pro kroužek pracoval, až se v roce 2003 stal jeho vedoucím.

Př. David činnost včelařského kroužku velmi oceňoval jako velmi vhodný způsob výchovy mladých lidí i jako propagaci a prezentaci včelaření. O to víc ho mrzelo, že v únoru 2007 byla činnost včelařského kroužku ukončena. To už je bohudík minulost, protože zvláště zásluhou přítele Milana Nováka kroužek ve stejné škole od září 2010 opět působí, což ostatně dokládají i pěkné články (doplněné fotografiemi) ve zmíněném 34. čísle i v tomto 36. čísle našeho Zpravodaje zlínských včelařů.

A tak, když se výbor naší ZO při přípravě VČS zabýval tím, koho navrhne na ocenění včelař roku pro rok 2012, hledali jsme nějaká kritéria, která by měl takový člen splňovat. Protože jsme žádná psaná kritéria neobjevili, uvažovali jsme asi takto: Proč by včelařem roku musel být zrovna člen, který chová stovky včelstev, která produkují metráky medu. Proč by jím nemohl být člen, který dlouhodobě, mnoho let, poctivě, odpovědně a nezištně pracuje ve prospěch organizace. Jistě by se našlo i více takových členů, ale mohl být vybrán jen jeden a tím je pro rok 2012 přítel Arnošt David, zvláště když má letos krásné životní jubileum. A i když ho má až v září, už teď mu k němu předběžně přeji hodně zdraví, sil a radosti ze včelaření.

Ing. Jaroslav Matoušek


Včelařský kroužek při ZŠ M. Alše ve Zlíně a DDM ASTRA Zlín

 

O Včelařském kroužku při Základní škole Mikoláše Alše ve Zlíně se již dá říci, že má svou tradici, protože pracuje téměř nepřetržitě už 13 let. Funguje zejména díky finanční a materiální podpoře řady organizací a osob, počínaje ZO ČSV Zlín, který krátce po založení kroužku zajistil základní materiální vybavení, potřebné v jeho počátcích pro chov včel a zpracování medu. V loňském roce byla materiální základna doplněna o další potřebná vybavení, a to díky dotaci ČSV ze státního zemědělského intervenčního fondu a obětavé práci Jiřího Kalendy, který věnoval svůj čas k vyřízení všech potřebných náležitostí.

V současné době patří velké poděkování panu Jaroslavu Hábovi za dodání chovných matek a nového oddělku. Toto včelstvo nám v loňském roce dalo téměř 20 kg medu. Nově vytvořený oddělek jsme umístili do nového úlu, vyrobeného firmou Jan Štach – dřevovýroba, která pro náš kroužek dodala ZDARMA celkem 3 nové kompletní kvalitní úly. Panu Štachovi chceme touto cestou upřímně poděkovat. Celý firemní sortiment si můžete prohlédnout na webových stránkách www.stach-drevovyroba.cz.

Co se týká činnosti kroužku, pokračujeme v duchu minulých dvou let. Naši mladí začátečníci jsou ve věku mezi devíti a čtrnácti lety a jak sami říkají, hlavním důvodem pro jejich včelaření je, že mají rádi med. Téměř každá čtvrteční schůzka v prostorách školní kuchyňky se zahajuje vařením čaje. A jak jinak než s medem.

Dobrý včelař se však vyznačuje nejen láskou k medu, ale i k jeho včelím producentům, a tak kluky seznamujeme se životem včel, jejich vývojem, chovem, významem i užitkem, a hlavně se v průběhu celého roku věnujeme praktickým činnostem, které jsou pro ně tou nejlepší výukou a nejsnadnějším zdrojem informací, zkušeností a vlastních dovedností.

Činnost kroužku je během celého školního roku velmi různorodá a odvíjí se od včelařského kalendáře a od toho, co včelky v daném období potřebují. K praktickému včelaření slouží prosklený úl, umístěný nedaleko školy, kde lze pozorovat vývoj a chování včel v průběhu celého roku a zejména věnovat se chovatelské činnosti, ať je to krmení, léčení a ochrana včelstev před škůdci, výměna matek, tvorba oddělků, osazování nových úlů, kontrola síly včelstev, jejich plodování a zásob, zazimování včel nebo v zimním období údržba úlů, výroba rámečků a zatavování mezistěn nebo výroba různých včelařských potřeb.

K nejoblíbenějším činnostem patří pochopitelně medobraní spojené s velkou ochutnávkou a v zimě pak zpracování vosku, který se využívá k výrobě svíček, svícnů a různých velikonočních a vánočních ozdob. Zpracování vosku je velkou přípravou na velikonoční a zejména vánoční školní jarmark, pořádaný pro rodiče a děti, na kterém je možné prodávat a zakoupit nepřeberné množství ručních výrobků a který je pro kroužek díky krásným výrobkům vždy velmi úspěšný.

Včelařský kroužek si vede svoji kroniku a fotodokumentaci a k prezentaci své činnosti získal prostor
na velké školní nástěnce. Ve volném čase, kdy jsou včely zazimovány, patří k oblíbené činnosti různé soutěže a hry a spolu s nimi i sladké odměny.

A tak nezbývá, než si přát, aby alespoň některý ze začínajících včelařů časem vykročil k dobrému a úspěšnému včelaření.

Milan Novák

  

Výroční členská schůze ZO ČSV Zlín

 

Výroční členská schůze ZO ČSV Zlín konaná dne  27. 1. 2013 ve Zlíně po zahájení a přivítání účastníků zvolila

§  mandátovou komisi ve složení: Andrea Šimečková, Pavel Hurta a Jaroslav Haluza

§  návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Matoušek,                Jaroslav Hába a Evžen Babík

a po diskuzi přijala následující usnesení:

 

V ý r o č n í  č l e n s k á  s c h ů z e

 

I.  BERE NA VĚDOMÍ

zprávu mandátové komise přednesenou  př. Andreou Šimečkovou

 

II.  SCHVALUJE

1. Zprávu o činnosti ZO, přednesenou jejím předsedou ing. Jiřím Kalendou

2. Zprávu o hospodaření ZO, přednesenou pokladníkem Jaroslavem Haluzou

3. Zprávu kontrolní a revizní komise,  přednesenou  její  předsedkyní  př. Libuší Kapkovou

 

III. UKLÁDÁ VÝBORU ZO

1. Uskutečnit 11 schůzí výboru  a 1 výroční členskou schůzi ZO

2. Uspořádat odbornou  přednášku ing. Leoše  Dvorského 9. 2. 2013

3. Realizovat zájezd členů plánovaný na 27. 7. 2013

4. Průběžně organizovat péči o dobrý zdravotní stav včelstev

5. Připravit tradiční jarní setkání důvěrníků se členy výboru

6. Pokračovat v pořádání kurzů pro začínající i pokročilejší včelaře podle termínů ve Zpravodaji

7. Zúčastnit se opět aktivně Dne země pořádané Magistrátem města Zlína

8. Uspořádat Medařskou soutěž o ceny ZO (listopad 2013)

9. Motivovat členy k účasti na Mezinárodní včelařské pouti na Sv. Hostýně 25. a 26. 5. 2013

10. Podporovat činnost včelařského kroužku při DDM Astra

11. Rozhodnout o konání včelařského plesu či společenského večera do uzávěrky jarního čísla Zpravodaje 28. 2.

12. Spolupracovat se Zlínským krajem, Magistrátem města Zlína a dalšími městy a obcemi

13. Pokračovat v setkávání a výměně názorů na tradičních „seancích“

14. Vydat jarní i podzimní číslo „Zpravodaje zlínských včelařů“

15. Spolupracovat s Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, o.s. a hnutím Šance pro včely

16. Dále provozovat webové stránky zlínských včelařů a více je využívat

17. Inspirovat členy k účasti na VII. včelařské akademii konané 7. 4. 2013 v Otrokovicích

 

IV. ZAVAZUJE

členy naší organizace, kteří jsou zároveň členy vyšších svazových orgánů, účastnit se pravidelně a aktivně jednání těchto orgánů, hájit na nich zájmy naší ZO a informovat o tom výbor ZO

 

V. PŘIJÍMÁ

v souladu s § 16, odst. 5 Stanov svazu za řádné členy tyto přítelkyně a přátele:

Michala Ušelu, Radka Pobudu, Tomáše Holíka, Tomáše Baxu, Michala Šaratu, Martina Davidova, Helenu Eichlerovou a Markétu Zichovou

 

Plány na další období - pozvánky pro vás

 

Kurzy pro začínající a pokročilejší včelaře na Vyhlídce na Lipských Pasekách

 

Kurzy probíhají na farmě předsedy ZO Zlín ing. J. Kalendy jednou do měsíce v sobotu od 8.30 hod., pokračují těmito termíny: Jaro 2013: 13. dubna, 11. května, 8. června 2013 a po letních dovolených 14. září, 12. října, 9. listopadu a 5. prosince 2013.

Srdečně zveme včelaře začínající i pokročilé! Na vaši účast se těší                                                    

                   ing. Jiří Kalenda, Lípa 26, 763 11 Zlín,

602 558 994, kalenda.jiri.ijk@seznam.cz

 

Pozvánka na DEN ZEMĚ

 

Zveme všechny na akci, která se uskuteční na náměstí Míru ve Zlíně před radnicí v úterý 23. 4. 2013 od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Jedná se o propagační den, který je uspořádán pod patronací statutárního města Zlína a který pořádá Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína.

Na této akci již tradičně představujeme zlínské veřejnosti činnost naší základní organizace, taktéž včelu, včelstvo a jejich přínos pro současné životní prostředí. Nedílnou součásti této ukázky je pozorovací úl, který je vždy v obležení jak dětí, tak i dospělých účastníků této akce.

Ing. Jiří Kalenda

 

Pojeďte s námi na včelařský zájezd

 

Včelařský zájezd naší ZO se uskuteční v sobotu 27. července 2013 do Olšovce u Hranic na Moravě, kde navštívíme ing. Pavla Stupárka. Tento včelař, přestože zatím nevčelaří dlouho, dokázal vybudovat krásný včelín ze staré stodoly a rád se s námi o své zkušenosti podělí.

                Poté si společně poobědváme a v odpoledních hodinách navštívíme Lipník nad Bečvou – unikátní střešní zahradu v zámku, meditační květinovou zahradu na místě bývalého hřbitova a podle zájmu další pamětihodnosti tohoto krásného města.

                Není vyloučena také návštěva vinného sklípku (o té se teprve jedná).

                Cena zájezdu včetně oběda je 250 Kč, přihlášky u př. Šimečka (tel. 737 172 520).

Pavel Šimeček

 

Vzdělávací cyklus pro včelaře 2013 – 2014

 

Máme dobré zkušenosti ze vzdělávacího cyklu roku 2012/2013, který uspořádala naše organizace pro naše včelaře na Hotelu SOLE. Přednášky se konaly jedenkrát do měsíce, a to v období listopad až březen. Zúčastňovali se jich včelaři jak z blízkého okolí, tak také z větší dálky – na některých přednáškách jsme přivítali včelaře i ze Slovenské republiky.

Měli jsme pozvané uznávané odborníky napříč včelařským spektrem České republiky. Přednášející tohoto uplynulého zimního cyklu byli ing. Antonín Přidal, Ph.D., ing. Antonín Cimala, ing. Květoslav Čermák, CSc., ing. Leoš Dvorský a MVDr. Zdeněk Klíma.

 

Pro zimní období roku 2013 – 2014 připravujeme následující přednášky:

 

   16. 11. 2013   MVDr. Martin Kamler              Nemoci včel – se zaměřením nosema apis a nosema cerana

   14. 12. 2013   Ing. Roman Slavík, Ph.D.        Včela – indikátor životního prostředí, těžké kovy v medu 

     18. 1. 2014   Ing. Pavel Cimala                     Chov matek, Dadant systém, zkušenosti se včelařením v podhůří                    Kralického Sněžníku

       8. 2. 2014   Ing. Leoš Dvorský                     Varroatolerance, zkušenosti se včelstvy a včelařením v okolí                                            Mladé Boleslavi, šance pro včely

       8. 3. 2014   Ing. František Texl                    Zkušenosti se včelařením na Znojemsku a okolí Vranova nad Dyjí

 

Přednášky se budou konat na Hotelu SOLE ve Zlíně, a to dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin, polední přestávka je 12.00 – 13.00 hodin, odpolední přednáška od 13.00 – 16.00 hodin.  

Odpolední přednáška zpravidla navazuje na dopolední téma, případně dopolední téma pokračuje (anebo je doplňováno) ještě odpoledne. U těchto přednášek probíhá bohatá diskuze a předávání zkušeností jak směrem od jednotlivých přednášejících, tak i mezi posluchači.

 

Informace: ing. Jiří Kalenda; email: Kalenda.jiri.ijk@seznam.cz; mobil: 602 558 994; webové stránky: www.kalenda.biz, odkaz Včelařský vzdělávací cyklus.

Informace budou také na internetových stránkách ZO ČSV ve Zlíně.

Ing. Jiří Kalenda

 

Pozvání

 

Vážení přátelé, včelařky a včelaři,

jak již mnozí víte, po zkušenostech minulých dvou let, kdy náš Včelařský ples byl prodělečný, zmocnila VČS naší organizace výbor ZO, aby rozhodl, zda ples uspořádat v roce 2014. Dost podrobně jsme o tom hned na následující výborové schůzi 6. 2. 2013 diskutovali a výsledkem této diskuze a následného hlasování je uspořádat místo plesu Společenský večer a spojit ho s tradiční Medařskou soutěží. Myslíme si totiž, že by bylo škoda úplně opustit tradiční setkávání s rodinnými příslušníky a přáteli ve slavnostnější atmosféře. Tak vás tedy zveme na

S P O L E Č E N S K Ý   V E Č E R

 

který se bude konat v pátek 15. listopadu 2013 od 17.00 hodin v restauraci U Barcuchů.

V průběhu večera se uskuteční Medařská soutěž, tak jak ji znáte z předchozích ročníků. V ceně vstupenky 100,- Kč bude zahrnuta večeře (což je předpokladem pro poskytnutí sálu bez účtování nájemného). Nápoje si bude hradit každý sám. Budeme rádi, když se večera „v počtu větším než malém“ zúčastníte a pozvete i své přátele nevčelaře.

Těšíme se na vaši účast.

                                                                                                Výbor ZO ČSV Zlín

 

P. S. Vstupenky budou k dostání na všech akcích pořádaných ZO (seance, kurzy, přednášky) od září 2013. Vstupenky bude nutno zakoupit předem, protože podle jejich počtu budeme objednávat večeře.

 

Kalendář jednotlivých akcí na rok 2013

 

     23. 3. 2013         důvěrníci – Horákův mlýn

     27. 3. 2013         seance

 

       3. 4. 2013         výbor

       7. 4. 2013         Akademie Otrokovice – OO ČSV Zlín

10. – 13. 4. 2013    Výstava Včelár – Trenčín

     13. 4. 2013         kurz pro začínající včelaře

     23. 4. 2013         Den Země

     24. 4. 2013         seance

     28. 4. 2013         Zlatá včela Luhačovice – ZO ČSV Luhačovice + OO ČSV Zlín

 

       1. 5. 2013         výbor

     11. 5. 2013         kurz pro začínající včelaře (chov matek)

     25. 5. 2013         Hostýn – OO ČSV Kroměříž

     26. 5. 2013         Hostýn – OO ČSV Kroměříž

     29. 5. 2013         seance

 

       5. 6. 2013         výbor

       8. 6. 2013         kurz pro začínající včelaře (chov matek)

       8. 6. 2013         Medové snůšky – OO ČSV Zlín

     26. 6. 2013         seance

 

     27. 7. 2013         zájezd ZO

 

       4. 8. 2013         Púchov – medový den

     28. 8. 2013         výjezdní seance

 

       4. 9. 2013         výbor

       7. 9. 2013         krajský aktiv OO Zlín

     14. 9. 2013         kurz pro začínající včelaře

     25. 9. 2013         seance

 

     2. 10. 2013         výbor

   12. 10. 2013         kurz pro začínající včelaře

   30. 10. 2013         seance

 

     6. 11. 2013         výbor

     9. 11. 2013         kurz pro začínající včelaře

   15. 11. 2013         Medařská soutěž 2013 + společenský večer U Barcuchů

   16. 11. 2013         přednáškový den – MVDr. Martin Kamler

   27. 11. 2013         seance

 

     4. 12. 2013         výbor

   14. 12. 2013         přednáškový den – ing. Roman Slavík, Ph.D.

 

     18. 1. 2014         přednáškový den – ing. Pavel Cimala

       8. 2. 2014         přednáškový den – ing. Leoš Dvorský

       8. 3. 2014         přednáškový den – ing. František Texl

 

Kde jste mohli být

 

Medařská soutěž 2012

 

proběhla 17. 11. 2012 v hotelu Sole ve Zlíně od 16.00 hodin.

Odpolední program včelařského vzdělávacího cyklu byl společný s MEDAŘSKOU SOUTĚŽÍ 2012, kde byl na prvním místě med. Proběhla velmi zajímavá a poutavá přednáška ing. Antoníma Přidala, Ph.D. Tato prezentace byla zaměřena na včelí produkty a to med, pyl, vosk, mateří kašičku, propolis, včelí jed a vodu ozářenou včelkami.

Přednáška vyplňovala prostor, kde nezávislá pětičlenná komise vyhodnotila medy ve čtyřech kategoriích. V pětičlenné hodnotící komisi byla i první místopředsedkyně senátu Alena Gajdůšková, která se zhostila s ostatními členkami této důležité funkce velmi zodpovědně. Tímto bych chtěl poděkovat ženám v hodnotící komisi za jejich velmi zodpovědnou práci.

V roce 2012 se do  soutěže přihlásilo celkem 18 včelařů, kteří předali hodnotící komisi celkem 34 vzorků medů.

                Výsledky jednotlivých kategorií (první tři místa):

 

Pastovaný med:                    Květový med:                        Smíšený med:                         Medovicový med:

1. Šeďa Radomír                   1. Krpelán Josef                     1. Barvík Zdeněk                   1. Krpelán Josef

2. Švirák Vlastimil                 2. Trojna František                2. Jelínek Jan                          2. Jelínek Jan

3. Ponížil Petr                          3. Klocek Stanislav                3. Trojna František                3. Keprda Antonín

 

Ing. Jiří Kalenda

 

Seance 2012

 

V roce 2012 se každou poslední středu v měsíci na hotelu Sole konaly včelařské „seance“. V čase zimním začínaly v 18.00 a v čase letním v 19.00 hodin. Tématicky byly rozděleny podle ročních období: příprava na včelařskou sezónu, včelařovo léto, slunovrat, příprava na zimu, zimní rozjímání.

V srpnu se uskutečnila výjezdní seance k příteli Hábovi do Lhotska. Na říjnové seanci přítel Šimeček vybíral od zájemců vosk na výměnu za mezistěny do Stražiska; mezistěny vydával na listopadové seanci. Na seanci v listopadu se podávalo menší občerstvení.

Seance vedl předseda př. Jiří Kalenda, pomáhali mu praktici Pavel Šimeček, Evžen Babík, Jaroslav Hába. Seance nejsou jen pro zlínské včelaře, ale i pro včelaře z jiných organizací i pro nevčelařskou veřejnost. Těchto setkání by se mohl zúčastňovat ještě větší počet včelařů z naší organizace. Všichni, kteří si chtějí vyměnit názory nebo se něco nového dozvědět, jsou vítáni.

Zdeněk Barvík

 

Zimní vzdělávací cyklus pro zlínské včelaře 2012 – 2013

 

V duchu tradic našich předchůdců zpřístupňujeme nejnovější a pokrokové informace

od našich předních odborníků, výzkumníků a praktiků pro včelaře na Zlínsku.

 

17. listopadu 2012 se představil MVDr. Zdeněk Klíma s přednáškou Apiterapie – léčení včelími produkty. Vybral jsem pro vás několik perliček.

Med u kojenců udržuje střevní mikroflóru stejnou jako při kojení mateřským mlékem, nedochází k vytvoření patologické mikroflóry jako při konzumaci cukru (sacharózy), bez kvasných procesů a bolesti bříška. Nebezpečí botulismu z medu u dětí není věrohodně doloženo. Neboť zárodky se nachází v prachu a velké riziko představuje především špatně umytá kořenová zelenina (mrkev, brambor, …).

Jako superlék na zvýšení imunity byla doporučena kombinace medu, pylu a propolisu. Do medu se vmíchá 1 – 3 % propolisové tinktury, 10 – 20 % pylu. Zlatým hřebem může být přídavek 1 % mateří kašičky.

Med má komplexní hojivý účinek na poranění vytvořením vhodného prostředí bez nežádoucích bakterií, udrží vlhko a podpoří příliv hojivých látek.

 

Odpoledne vystoupil ing. Antonín Přidal, Ph.D. s přednáškou Med – zdravé sladidlo

Cukr se do lidské výživy zavedl posledních 200 let a masivně se používá 50 let. Složitý řepný cukr jako čistá rafinovaná chemikálie zatíží trávicí systém a především slinivku, odebere tělu minerály a vitamíny a přebytky se ukládají v tělním tuku.

Oproti tomu med je příznivý pro trávení a celkovou odolnost, imunitu. Med je rychlý zdroj energie a tělo jej využívá už v ústech. Přebytky se ukládají v jaterním tuku jako rychlé pohotovostní rezervy.

Med je zdroj vitamínů B, minerálů, organických kyselin a probiotik v ideálním poměru a vstřebatelné formě.

Tvorba pastovaného medu je vhodná v chladu, temnu a při lehkém mechanickém namáhání. Nešlehat, neboť bublinky vzduchu zvyšují vlhkost medu, který následně začne kvasit.

 

15. prosince 2012 ing. Pavel Cimala představil svůj chov v údolí mezi Kralickým Sněžníkem a Hrubým Jeseníkem, kde se nachází snůška z pastvin, luk a smíšených lesů. Jeho včelnice se nacházejí v nadmořské výšce 500 – 600 metrů, a proto chová včelstva, která jsou schopna prosperovat v náročných klimatických a přírodních podmínkách.

15 let využívá prostorové izolace a spolupráce s nejbližšími včelaři s cílem udržet vysokou kvalitu a vyrovnané vlastnosti přirozeně spářených matek jeho linie. Jedná se o otužilé matky s výborným využitím jarní snůšky a luxusními doprovodnými vlastnostmi.

Včelaří se systémem Dadant, kde si cení celistvosti plodového tělesa umožňující rychlý jarní rozvoj včelstva, medu z panenských plástů a snadné manipulace s medníčky, a sází na uteplení. Nároky na něj klade pouze vysoká hmotnost plodištního nástavku (uteplený na 13 rámků 39/30 cm). Ve smíšeném systému nástavkového včelaření má jednu z nejpropracovanějších metodik vedení včelstev.

 

12. ledna 2013 se ing. Květoslav Čermák věnoval vysoce odborné problematice genetika včely medonosné a následně šlechtění včel se zaměřením na mednou užitkovost. Zde upozornil na středně silná zdravá včelstva s dlouhověkými včelami, která nejlépe vyhovují ekonomice včelařského provozu.

Odpoledne bylo ve znamení varroatolerance a úspěšného přežívání včelstev bez léčení na příkladech z celého světa. Jeho letošní pokusnou aktivitou je převedení včel na parametry přirozeného díla a posouzení vlivu malých buněk 4,9 mm v plodišti na zdraví a celkovou vitalitu včelstev.

V závěru detailně rozebral praktický chov matek a odpověděl na mnoho zvídavých dotazů.

 

9. února 2013 se ing. Leoš Dvorský zaměřil na volnou stavbu včel.

Důvody jejího využití:

-          včelám je vlastní stavba buněk o různé velikosti

-          umožňuje držet varroázu lépe pod kontrolou

-          přirozený poměr dělničiny a trubčiny

-          lepší tepelný režim

-          vosk bez reziduí

-          úspora času a nákladů

Zákonitosti architektury včelího díla:

-          včely staví dělničinu, trubčinu nebo kombinaci obojího

-          zásobní plásty se nachází co nejdál od česna

-          kde jsou zásoby, nacházejí se ztluštěné plásty (mění se v návaznosti na směr plodování)

-          trubčina je poblíž česna a na okrajích (5 – 30 %)

-          galerie a průchody umožňují včelám komunikaci, vlhkostní a tepelný režim

-          plod putuje během roku mezi zásobami a česnem a je vždy v kontaktu se zásobami

-          nad plodem včely velmi rychle postaví nové plásty

-          vzdálenost plástů je individuální pro včelstvo a často větší než 35 mm z různých důvodů, než se běžně uvádí

-          tmavé dílo je „teplejší“

-          panenské dílo je „zdravější“

-          v přírodě je maximálně 9 plástů dle síly včelstva

 

Strategie rozšiřování včelstva pomocí stavebních rámků, lépe řečeno rozšiřování stavebními nástavky, kdy se napodobuje zhroucení včelího díla, a proto se provádí maximálně 1 – 2krát ročně, vystavěné plásty se nepřemísťují ze svého místa a rámky mají vodící hranu pro začátek díla.

 

A. nad plodiště (nebo zároveň i pod plodiště) se umístí nástavek s 3 – 5 stavebními rámky ve středu a obklopí se soušemi

 

B. nad plodiště (nebo zároveň i pod plodiště) se umístí nástavek s 2 – 3 soušemi a obklopí se stavebními rámky, je vhodné do krajů dát jako krycí staré trubčí plásty, neboť zde hůře staví.

Při razantním rozšíření a nestálosti počasí je vhodné přidaný prostor oddělit novinami, které včely po ovládnutí prostoru vykousají a vynesou ven.

 

C. jako strategie B, do plástového jádra se umístí 1 plodový plást, který směřuje rozvoj včelstva

 

D. dělení plodiště – mezi plodiště se vloží stavební nástavek jako ve variantě C nebo se horní plodiště posadí nahoru přes mateří mřížku pro chov matek nebo tvorbu oddělku.

 

Odpolední přednáška patřila „varroáze trochu jinak“ – znaky varroatolerance, strategie včely východní a trumfy druhů včel žijících v přírodě.

 

Po ní přítomné upozornil ing. Roman Slavík na škodlivé látky v životním prostředí a jejich důsledky pro včelstvo.

 

16. března 2013 nám představí MVDr. Zdeněk Klíma léčení včelstev a včelaření v ČR.

 

Další cyklus bude zahájen v listopadu 2013. Přijďte si osvěžit odborné znalosti, dotázat se na řešení vašich včelařských problémů a vyměňme si navzájem bohaté praktické zkušenosti.

Úspěšnou včelařskou sezónu přeje ing. Evžen Babík.

 

Včelařský ples

 

19. ledna 2013 se uskutečnil tradiční včelařský ples naší základní organizace. Již při jeho přípravě panovaly určité obavy a rozpaky nad slabou účastí našich členů na plese v předchozím roce 2012.

Na letošní ples byla tedy provedena změna tanečního souboru – byl objednán oblíbený taneční soubor Lubomíra Morávka – Karneval. Propagace plesu byla provedena v časopise Magazín Zlín, v Českém rozhlase (pořad Morava je krásná zem), na plakátech, na výroční členské schůzi a prostřednictvím důvěrníků při předávání dotací.

Členové ZO byli upozorněni, že letošní ples je současně i referendem o tom, jestli mají o pořádání této akce zájem. Již první snaha o prodej lístku mezi členy ZO při předávání dotací byla tristní. Prodalo se 35 lístků – koupili si je převážně členové výboru, kteří ples organizovali.

Samotný průběh plesu byl příjemný, kvalitní hudební produkci tanečního souboru Karneval zpestřila i bohatá tombola, která je každoročně součástí plesu. Bohužel účast našich členů byla velmi nízká a účast ostatní veřejnosti celkovou kapacitu sálu nenaplnila.

Několikatisícová finanční ztráta z plesu dovedla výbor ZO k rozhodnutí v následném roce již ples neuskutečnit.

Jako náhradní akci plánujeme přátelské posezení s hudbou k tanci v restauraci u Barcuchů. V ceně vstupenky bude i večeře – vstupenky budou nabídnuty členům ZO i širší veřejnosti.

Těšíme se na vás!

Za organizační výbor ZO Radim Bosák