Jdi na obsah Jdi na menu
 


První část

3. 2. 2008

Zpravodaj zlínských včelařů

Vydává ZO ČSV Zlín

Číslo 25 - listopad 2007

Kontaktní adresa: Boněcká 279, 760 01 Zlín; tel. 577 212 041

 

Selská rada

Každého včelaře by mělo těšiti

že prodal dobrý med a za cenu

jež ho má stavovsky ctíti!

                              Josef Okál

 

Úvod

Milí včelařští přátelé ze Zlína a blízkého okolí!

Opět nastal čas, kdy se díváme nazpět za uplynulou včelařskou sezónou a klademe si otázku – jaká byla a co můžeme udělat pro to, aby příští rok byl lepší.

Rok 2007 se dá ze včelařského hlediska rozdělit na dvě zcela odlišné poloviny. V první polovině včelstva, která po mírné zimě a příznivém jaru šla dobře do rozvoje, přinesla velmi solidní snůšku z ovocných stromů a řepky a naplnila nás optimismem, že nás čeká další výtečný včelařský rok (kolikátý už po sobě?). Jenže ve druhé polovině května se všechno nějak zaseklo, les medoval minimálně a v závěru června jsme na některých stanovištích vytočili trochu spadkového medu, jinde jen trochu lipového (lípa kvetla asi o deset dnů dříve) a sezóna končila. (Zde si dovolím připomenout malou zajímavost, jíž jsem byl i v dřívějších letech občas svědkem – pokud je slabá a ještě přerušovaná snůška jako letos, dají střední včelstva více medu než ta extrémně silná – zkuste popřemýšlet proč). 

Takže uplynulá sezóna je pryč, s tou již mnoho nenaděláme, ale máme všichni možnost v některých aspektech ovlivnit tu příští. Jak? Kromě okolností, které neovlivníme, jako je například počasí nebo namnožení producentů medovice, je zde ještě spousta věcí, které pro úspěch ve včelaření více či méně ovlivnit můžeme. Patří sem způsob ošetřování včelstev během celého roku (a s tím související teoretické znalosti, které můžeme získat samostudiem, účastí na přednáškách, včelařských „seancích“, poznávacích zájezdech apod.), volba úlů či stanoviště, péče o zdravotní stav včel a v neposlední řadě láskyplné přistupování ke všemu, co se včelami a včelařením souvisí (myslíte, že včely nepoznají, zda je má jejich majitel opravdu rád?).

Takže vám všem, včelařkám a včelařům z blízkého i vzdálenějšího okolí, přeji ve vaší zálibě mnoho radosti a úspěchů a v nastávajícím roce 2008 i mnoho osobní pohody.

Pavel Šimeček

  

Naši členové

 

Seznam jubilantů naší organizace v roce 2008 – všem srdečně gratulujeme!

Přítel                                 Datum narození                       Jubileum __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. Jiří Skácilík, Zlín – Dukelská                                      14. 5. 1943                                65 let

Jan Musil, Zlín – U Zimního stadionu                             23. 10. 1943                              65 let

Mgr. Josef Vaculík, Bohuslavice                                      6. 11. 1943                                65 let

Josef Slováček, Kudlov                                                     3. 7. 1938                                  70 let

Antonín Mlčoch, Štípa                                                      1. 5. 1938                                  70 let

Josef Vavruša, Bohuslavice                                              17. 6. 1938                                70 let

Ladislav Veselý, Zlín – Nivy                                             10. 4. 1933                                75 let

Alois Steidl, Želechovice                                                  3. 6. 1933                                  75 let

Miroslava Zbořilová, Velíková                                         3. 10. 1933                                75 let

František Adamík, Racková                                              2. 11. 1933                                75 let

Emil Pospíchal, Zlín – Podvesná                                      24. 11. 1933                              75 let

Miroslav Mišurec, Zlín – M. Alše                                   2. 12. 1933                                75 let

Josef Gavenda, Březnice                                                    20. 3. 1928                                80 let

Jaroslav Tomanec, Zlín – Podlesí                                    25. 6. 1928                                80 let

Arnošt David, Zlín – Louky                                              19. 9. 1928                                80 let

Jaroslav Vrla, Zlín – Hluboká                                            23. 2. 1923                                85 let

Rozloučení

* 20. 11. 1912   + 4. 7. 2007 

V červenci zemřel bývalý člen naší ZO ČSV Zlín př. PhDr. Bohuslav Babík ve věku nedožitých 95 let. Své náročné povolání středoškolského profesora spojil dokonale se svým krásným vztahem k přírodě. 60 let svého života věnoval včelaření a ovocnářství.

Opustil nás člověk s vysokou společenskou odpovědností, vyplývající z povolání učitele, ale i obětavý včelařský funkcionář (40 let jednatel ZO ČSV Malenovice) a poctivý včelař. O své včelky se jaksepatří staral a svěřil je včas svému nástupci.

Byl a zůstává pro nás všechny vzorným příkladem.

 Dne 14. října 2007 zemřel ve věku 89 let př. Josef Kadeřábek, dlouholetý včelař a zasloužilý člen výboru ZO ČSV Zlín. Př. Kadeřábek pracoval ve výboru v různých obdobích ve funkcích jednatele a pokladníka. Ve své funkci byl velmi pečlivý a důsledný.

 V červenci 2007 zemřel neočekávaně ve věku nedožitých 64 let př. ing. Rudolf Zajíček. Př. Zajíček byl velmi obětavým členem výboru, předsedou revizní komise a také pečlivým a pracovitým důvěrníkem úseku číslo 6 – U Majáku.

 

Všem vyslovujeme poslední poděkování a s úctou tichou vzpomínku.

výbor ZO ČSV Zlín

Zprávy ozdravného referenta

 

 

 

Ošetření včelstev podzim – zima 2007 Květové medy:

 

V období od 10. října do 31. prosince 2007 je nařízeno trojí ošetření včelstev přípravkem VARIDOL (FUM.  AER). Ošetření se provede fumigací nebo aerosolem. Ve včelstvech nesmí být při druhém a třetím ošetření zavíčkovaný včelí plod. Pokud je v době 2. a 3. ošetření – např. při teplém počasí – zavíčkovaný plod, odstraní se vyřezáním nebo rozdrásáním tak, aby přítomní roztoči byli zpřístupněni účinným látkám při fumigaci či aerosolovém ošetření. Doporučené intervaly mezi ošetřeními jsou 14 – 21 dní. KVS určí podle místních podmínek konkrétní termíny druhého a třetího ošetření. Tři ošetření se provádějí bez ohledu na to, zda byl v podletí použit Gabon PA 92 nebo Gabon  PA 90. S výhodou lze poslední ošetření provést aerosolem i začátkem prosince, kdy jsou včelstva bez plodu. Při použití acetonu lze aerosol aplikovat do teploty minus 5°C. Toto ošetření je významné k zabránění tvorby rezistence.

U všech včelstev před ošetřením musí být nejpozději do 30. září každého roku vloženy na dna úlů podložky. Tyto se vždy po ukončení diagnostického odběru spadu nebo po ukončení léčby řádně ometou, očistí a vrátí zpět do úlu. Po posledním ošetření před odběrem zimní měli se doporučuje interval mezi ošetřením a ometení podložek v délce 7 dní.

Poslední ošetření a odběr měli se musí časově sladit tak, aby mezi vymetením podložky po posledním ošetření a odběrem měli byla přestávka nejméně 30 dní. Zimní měl nesmí být po odběru přesívána přes síta s otvory menšími než 5 mm, aby mohl být při vyšetření zachycen i eventuální výskyt malého úlového brouka Aethina tumida.

Výsledky budou i nadále evidovány v informačním systému SVS ČR pod kódem Ex M 300. S ohledem na plošné zamoření území budou evidována jen ohniska s vyšší intenzitou, tj. s nálezem více než 3 roztočů Varroa v průměru na včelstvo a ohniska s výskytem rezistentních roztočů.

Jarní ošetření 2008

Pokud nebyl splněn rozsah nařízených opatření pro období podzim – zima, v době do 15. ledna 2008 je možno provést další zimní ošetření aerosolem místo nátěru plodu.

Pokud vyšetření zimní měli prokáže v ohnisku vysoké nálezy, více než 3 samičky roztoče Varroa v průměru na včelstvo, ošetří se včelstva nátěrem víček plodu vodní emulzí přípravkem M-1 AER spojeným s fumigací přípravkem Varidol FUM. Nátěr plodu nahrazuje jeho vyřezání nebo rozdrásaní.

Jarní ošetření kromě ošetření formidolem v rezistentních oblastech musí být skončeno nejpozději do 15. 4. 2008. Pro jarní ošetření není možno povolovat GABON PF 90 a GABON PA 92.

Přesuny včelstev kočováním

Pro přesuny včelstev kočováním platí zásady MV SVS ČR č. 2004/3 epi ze dne 26. 1. 2004, kterým se stanoví veterinární podmínky pro přemísťování zvířat, ve znění ke dni 2. 1. 2007, článek 15 – včely.

Vyšetření měli

 

POZOR: Zimní měl je třeba dodat důvěrníkům do 31. ledna 2008.

Měl se dodává ze všech úlů na stanovišti v jednom balení (SMĚSNÝ VZOREK).

Směsný vzorek měli odevzdá každý člen ZO v jednotlivých kelímcích od Ramy, zakysané smetany nebo různých pomazánek. Nesmí být vysoké, jenom nízké cca 250 g. Tento obal bude zakryt plátnem a převázán gumičkou.

V jiných obalech nebude vzorek přijat.

Na kelímek se nalepí štítek s nacionály:

-          jméno a příjmení

-          adresa včelaře

-          stanoviště včelstev

-          počet včelstev

-          důvěrník

Prosím o dodržení následujícího:

Je velmi důležité, aby směsný vzorek měli byl řádně suchý a zbaven hrubých nečistot. ZIMNÍ MĚL NESMÍ BÝT PO ODBĚRU PŘESÍVÁNA PŘES SÍTA S OTVORY MENŠÍMI NEŽ 5 mm, ABY MOHL BÝT PŘI VYŠETŘENÍ ZACHYCEN I EVENTUÁLNÍ VÝSKYT MALÉHO ÚLOVÉHO BROUKA TUMIDA.

Důvěrníci předají vzorky na VÝROČNÍ SCHUZI ozdravnému referentovi nebo jeho zástupci.

POZOR! Na pozdější dodání nebude brán ohled a viníci si budou muset zajistit vyšetření individuálně.

Vzorky se zasílají do akreditované zkušební laboratoře Kroměříž, panu MVDr. Šotolovi. Kdo bude mít více roztočů varroa ve vzorku než tři ks, je nařízeno nátěr plodu MAVRIKEM.

Objednávka léčiv pro rok 2008

Počty včelstev a léčiv (GABON, KYSELINA MRAVENČÍ, PŘIHLÁŠKY NA AEROSOL. FUMIGACI) pro rok 2008 je nutno odevzdat do 30. června 2008. Vydání léčiv (gabon, varidol, kyselina mravenčí) se uskuteční v červenci u př. Sousedíka.

                                               Předem děkuji za spolupráci

                                                                                              př. Jan Sousedík, ozdravný referent, tel.: 604 749 508

Plány na další období

Plán činnosti ZO ČSV Zlín na rok 2008

 

2. ledna                 schůze výboru

12. ledna                VČELAŘSKÝ BÁL – Interhotel Moskva, začátek v 19.30 hodin

3. února                 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE – restaurace U Barcuchů (viz přiložený plánek),           začátek v 9.00 hod.

6. února                 schůze výboru

5. března               schůze výboru

9. března               odborná včelařská přednáška – budova Regina, začátek ve 14.00 hod.

2. dubna                schůze výboru

5. dubna                výjezdní zasedání výboru s důvěrníky – Horákův Mlýn, začátek v 9.00 hodin

7. května               schůze výboru

18. května              6. pouť včelařů na Svatý Hostýn

4. června               schůze výboru

červenec                dovolená a práce u včel

                            + včelařský zájezd (upřesnění termínu a cíle v květnovém Zpravodaji)

6. srpna                 schůze výboru

3. září                   schůze výboru

1. října                  schůze výboru

5. listopadu            schůze výboru

3. prosince             schůze výboru

Výborové schůze se konají v Restauraci MAJA za mostem v Příluku vždy první středu v měsíci v 19.00 hodin – zde je možno před začátkem schůze řešit Vaše aktuální problémy.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Základní organizace Českého svazu včelařů Zlín

zve na tradiční

V Č E L A Ř S K Ý  P L E S

který se koná

12. ledna  2008 v Interhotelu Moskva ve Zlíně

K tanci hraje a zpívá: ZLÍNSKÁ MUZIKA

Zahájení  19,30 hod

V pestrém kulturním programu vystoupí: taneční soubor Fortuna Zlín

Je připravena bohatá tombola!

Vstupné : 100,-Kč.    Vstupenky slosovatelné!

Dobrá nálada a roztančený sál - to je tradiční včelařský bál!

Přijďte se pobavit, potěšit, zatančit si a zazpívat na veselú notečku, při dobrém vínečku.

 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK : Včelařská prodejna „U Ambrože“, budova Čedok Zlín, Kvítková ulice

Tel: 577434388  Otevřeno : Po–Pá  8,00 – 18,00   So 8,00 – 12.00

Budeme rádi, když přinesete něco do tomboly!

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Včelařské seance: odborně-kulturně-zábavně v r. 2008

„máme si vždy o čem povídat – rádi se s vámi setkáme“

 

                Pro včelaře a sympatizanty včelaření

konáme každý poslední čtvrtek v měsíci včelařské besedy v jídelně internátu Zdravotnické školy na Bartošově čtvrti ve Zlíně. Je pro vás vždy připravena káva, čaj a další občerstvení i nabídka včelích produktů, medoviny a včelařských pomůcek. Od účastníků vybíráme malé vstupné 10,- Kč. Na našich seancích rádi přivítáme i včelaře a zájemce ze všech ZO okresu i kraje Zlín. Začátek vždy v 19.00 hodin.

 

 

Datum

 

Témata seancí

Program

zajišťuje

 

31. leden

* Kriticky i jinak k obsahu Zpravodaje zlínských včelařů

* Zhodnocení bálu, výroční členská schůze ZO ČSV

 

př. Okál, př. Fianta,

př. Šimeček

 

 

28. únor

* Aktuální informace z naší ZO, okresu, ČR i ze světa

* Filmovou kamerou mezi včelami i včelaři

* Výsledky léčení varoázy v naší ZO  * Bude letos zájezd?

 

př. Fianta,

př. Vysloužil, př. Okál, př. Sousedík

 

 

27. březen

* Zajímavosti z 13. včelařovy komnaty

* Jak připravujeme včelstva na jarní snůšku – hodně mezistěn

 

režíruje př. Okál

 

 

24. duben    

* Mor včelího plodu – léčit nebo drasticky likvidovat?

   Názory a argumenty – ostrá výměna názorů

* Jak probíhá jarní snůška * Mezinárodní včelařská pouť na Sv. Hostýně

 

př. Okál + všichni zkušení včelaři

 

 

29. květen

* Točím, točíš, točíme – úsporně, ekonomicky a kvalitně

* Vytáčení medu – jaký med máme a co ještě čekáme. Máme zajištěný odbyt? Rychle prodat nebo chvíli skladovat?

 

diskuse k tématu

pro všechny

 

 

26. červen

* Burza dobrých nápadů, jak ekonomicky včelařit

* Nové úsporné technologie v úspoře času, energie, práce, nákladech, ztráty a zisky s cílem dobré kvality

 

př. Novák, př. Okál

+ zkušení včelaři

 

 

červenec

 

MÁME DOVOLENOU – VČELY ZA NÁS STÁLE PRACUJÍ – SLIBTE JIM ODMĚNU ZA SNŮŠKU – DOBRÉ KRMENÍ – ODDĚLKY, MLADÉ MATKY

VŠICHNI DOBŘÍ VČELAŘI

 

 

28. srpen

* Krmím, krmíš, krmíme – stačí 10 – 15 nebo 20 kg zásob? Pozve nás některý včelař k výměně zkušeností? Výjezdní zasedání seančníků – odjezd v 15.00 hodin osobními auty od jídelny Zdrav. školy Zlín

 

 

u včelaře …

 

 

 

25. září

* Co je nového ve včelařské branži, co nás těší a co nás štve!

* Vylepšujeme svá včelařská hospodářství: likvidujeme staré

a pořizujeme nové úly. Dokrmit a důsledně poléčit!

 

př. Okál,

př. Sousedík,

př. Novák, př. Fianta

 

 

30. říjen

* Pochlubte se svými dobrými medy v celookresní – krajské soutěži

o "nejlepší med roku 2008".

* Přinášení vosku na výměnu mezistěn * Informace ze včelařského světa

 

př. Šimeček,

př. Maňák

 

 

27. listopad

* Udělení cen za nejlepší medy roku 2008.

* Slavnostní seance * Malé občerstvení * Zhodnocení roku 2008

* Úsměvné příhody včelařské * Co nás čeká v roce 2009

 

př. Šimeček,

př. Maňák,

př. Fianta  

 

 

prosinec

DĚKUJEME PŘÍRODĚ, VČELÁM I MANŽELKÁM A PŘÍTELKYNÍM! ŠŤASTNÉ VÁNOCE A VE ZDRAVÍ ÚSPĚŠNÝ ROK 2009

 

 

 

Organizátoři včelařských seancí zvou všechny zájemce o včelaření a o informovanost ve včelařském dění. Zveme i členy žákovských kroužků.

Přijďte se poučit, poradit i pochlubit, jak včelaříte, a pozvěte i své známé!

Na váš zájem i na vaši účast se těší

 členové výboru ZO ČSV Zlín

a odborný garant včelařských seancí

                                                                                                                              Josef Okál

Výroční členská schůze

V letošním roce se výroční členská schůze uskuteční 3. února 2008 od 9.00 hodin v restauraci U Barcuchů. Doprava je tam snadná: linkou městské dopravy č. 33 (odjíždí ze zastávky „u zámku“ 8.21 nebo 8.54 h), zastávka „k Pasekám“ – autobus zastavuje přímo před restaurací. Je možno jet i linkami č. 6 (jede 8.37 h), č. 8 (8.26 h) nebo č. 9 (8.30 h), výstup na zastávce „pod Babou“ a jít cca 500 m směrem na Mokrou, bývalá prodejna Sezam.

Žádáme tímto všechny členy naší ZO, aby se této důležité včelařské akce zúčastnili, neboť tam bude podána kompletní zpráva, co se nám v letošním roce podařilo uskutečnit a co máme naplánováno uskutečnit v roce příštím. Je tam příjemné prostředí s občerstvením a možnosti nákupu základních včelařských potřeb a literatury.

František Novák

 

 


restaurace U Barcuchů

cesta z centra kolem Kauflandu Čepkov

odbočka na Paseky

          cesta na sídliště Jižní Svahy

 

Bude mít naše ZO svůj prapor a kroj?

Máme rozjednáno s firmou DASK zhotovení praporu naší ZO a hezkého včelařského kroje. K tomuto účelu bychom rádi uspořádali nezávaznou veřejnou peněžní sbírku na úhradu alespoň části pořizovacích nákladů na tyto znaky naší ZO ČSV, které by nám pomohly zviditelnit práci lidí, zabývajících se tím, co by naše příroda po člověku ráda požadovala a co člověk jako pozemský tvor od tohoto ušlechtilého hmyzu ke své živočišné spotřebě užívá.

Vyzývám tímto všechny členy naší ZO, přispějte každý dle svých možností na zhotovení znaků naší ZO. Je nás téměř 200 členů, když každý přispěje, můžeme být bohatí vědomím, že podpoříme dobrou věc, která bude sloužit příznivě i další generaci, a ta si svou kroniku píše. Pokud by se našel z našich řad podnikatel nebo některý z nás zná přítele, který by pomohl s částí úhrady těchto našich znaků, budeme vděčni za každou pomoc; kontaktujte některého člena výboru nebo tel. 739 586 859. 

František Novák

Včelařský kroužek

Včelařský kroužek bude ve své činnosti pokračovat

V únoru t. r. byla dočasně přerušena činnost včelařského kroužku při ZŠ na Podhoří ve Zlíně.

Hlavní příčinou byl nepříznivý zdravotní stav vedoucího kroužku př. Arnošta Davida, který již nemůže tuto zasloužilou činnost vykonávat a nepodařilo se za něj najít náhradu…

Získávání mladých lidí pro včelaření se stává jednou z významných priorit našeho svazu.

Čtěte pravidelně „Včelařství“ a dozvíte se, že mnohé základní organizace pořádají desítky různých akcí za účasti čelních představitelů obcí a měst a seznamují širokou veřejnost s významem včelařství v zájmu jeho rozvoje a omlazení členské základny.

Má to i určité výsledky. Například počet vedoucích včelařských kroužků se za posledních pět let celostátně téměř zdvojnásobil.

V naší organizaci usilujeme již 6 let o záchranu jediného kroužku, protože nezájem a neochota včelařů naší ZO jsou neuvěřitelné, nepochopitelné – až ostudné.

V zájmu zabezpečení pokračování ve včelařské činnosti ve 4 úlech na včelnici za školou byly úly s veškerým vybavením dočasně svěřeny – propůjčeny do péče př. Zdeňku Šebestovi na období od února do prosince t. r. Děkujeme př. Šebestovi za jeho vstřícnost a ochotu.

Pokud by se v tomto období nenašel nový vedoucí kroužku, byl by kroužek zrušen a jeho zánovní materiální vybavení (v dosti vysoké finanční hodnotě) uskladněno, snad pro příští nové kroužky.

V případě, že by žádné nové kroužky v naší ZO nevznikly, byl by inventář předisponován včelařským kroužkům jiných základních organizací, ve kterých mají pro práci s mladými lidmi větší pochopení a zodpovědnější přístup.

Uvedený katastrofický scénář se však prozatím nekonal.

Včelařského kroužku se ujal př. ing. Miroslav Bábek, který nemohl připustit, aby zanikla tradice včelařského kroužku při ZŠ na Podhoří, o kterou se v roce 2000 osobně zasloužil.

Přes svůj pokročilý věk 87 let a zdravotní potíže jde znovu příkladem ostatním členům naší ZO.

Radostnou událostí je skutečnost, že př. Bábek nezůstal sám. Zasedání výboru naší organizace se zúčastnil náš bývalý člen, který si přišel obnovit své členství. Když slyšel o problémech okolo existence včelařského kroužku, pak po chvíli prohlásil, že pomůže (za jásotu přítomných).

Př. Milan Novák hned pochopil, že je nutno konat a ne se vymlouvat nebo dělat mrtvého brouka.

Vyslovujeme vděčnost oběma obětavým členům př. ing. Bábkovi a Novákovi a věříme, že se jim podaří se svými svěřenci vykročit do nového včelařského roku dobře připraveni.

Jaroslav Fianta          

 

 

Kde jste mohli být

Polsko – včelaření v kraji Mazurských jezer

 

Ve dnech 3. – 5. srpna 2007 uspořádali včelaři ze ZO ČSV Valašské Meziříčí již druhý zájezd do Polska. Tentokrát se vydali na sever až do oblasti Mazurských jezer. Průvodcem a tlumočníkem byl opět přítel Milan Motyka, s tlumočením mu pomáhal jeho syn Pavel.

                V pátek 3. srpna byla první zastávka ve městě Tychy, kde má sídlo firma Lysoň. Firma je známá především výrobou polystyrénových úlů, které prodává i u nás. Majitel firmy nás provedl výrobnou polystyrénových úlů a podrobně seznámil včelaře s jejich výrobou. Potom jsme si prohlédli prodejnu včelařských potřeb, která je v areálu firmy. Tato prodejna prodává vlastní výrobky firmy, ale také výrobky jiných firem. Řada účastníků zájezdu si v prodejně nakoupila, co potřebovala.

                Další program nám zkomplikovala doprava a stav silnic na polském území. Nabrali jsme velké zpoždění a do květinářsko-včelařského výzkumného ústavu v Pulawách jsme přijeli až večer. Přesto na nás pracovníci ústavu čekali. Botanik Dr. Koutowski provedl naše včelaře zahradou, na které pěstují různé rostliny. Vykládal o tom, jak je která květina přínosná pro včely, jak zkoumají, kolik která dává nektaru a pylu atd. Provedl nás také laboratořemi tohoto pracoviště. Potom jsme s Dr. Bienkowskou odjeli na jiné pracoviště výzkumného ústavu. Provedla nás laboratořemi a seznámila s přístroji, na kterých zkoumají vlastnosti medu. Většinou se jednalo o různé chromatografy.

                Druhý den jsme si nejdříve prohlédli areál včelařské technické školy, kde jsme spali. Školou nás provedl její ředitel Mgr. Ing. Miroslav Worobik. Potom jsme jeli do Lublinu a prošli jsme si výrobu medoviny ve firmě Apis. Ve vzorkové prodejně jsme utratili, co se dalo. Další zastávkou byla v obci Grzegorzki firma Stefana Tkaczuka. Pan Tkaczuk má asi 3000 včelstev na 80 stanovištích po celém Polsku. V současné době buduje nové výrobní prostory za peníze Evropské unie. Když nás provázel provozem, tak okamžitě zaměstnal několik účastníků zájezdu při vytáčení pohankového medu. Pan Tkaczuk pracuje ve firmě s manželkou a synem. Zaměstnávají několik dalších zaměstnanců, jinak by to nezvládli.

                Neděli, třetí den zájezdu, jsme zahájili návštěvou u pana Zbygniewa Krawczyka v městečku Szczytno. Pan Krawczyk má 600 až 650 včelstev, o které se stará sám s jedním zaměstnancem. O zpracování a prodej medu se stará jeho dcera s manželem. Další návštěvu včelařského hospodářství jsme museli vypustit, protože bychom se nestihli vrátit domů. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v poutním místě Czenstochowa. Třídenní výlet do Polska se nám vydařil. Bohužel kvůli velkým vzdálenostem a dopravním problémům v Polsku jsme nestihli navštívit vše, co jsme si naplánovali. Přesto byli všichni účastníci zájezdu spokojeni.

 

                                                                                                                                                             Libuše Rosová

Návštěva včelaře pilnějšího než jeho včeličky

 

Dne 19. srpna t.r. jsme odjeli na včelařský zájezd k př. Kopečkovi do Chlebovic u Frýdku- Místku.

Nejprve nás v přednáškovém sále historické budovy Domu včelařů Fojtství Chlebovice přivítal přítel Kopeček. Za doprovodu videoprojekce nás seznámil s osvědčenými praktikami chovu včel, zejména pak na Frýdeckomístecku, zmínil se i o cenách včelích produktů. Po přednášce jsme mohli navštívit včelařské muzeum, skanzen v zahradě objektu nebo si nakoupit včelařské potřeby, z kterých byly nejžádanější šiltovky s aplikacemi včeliček, žlutá trička a také nové sklenice a malovaná víčka. Mohli jsme také zhlédnout krátký film z 5. mezinárodní včelařské pouti na Sv. Hostýně promítaný přítelem Vysloužilem.

Po výborném domácím obědě jsme odjeli na několik kilometrů vzdálené stanoviště velkovčelaře př. Kopečka. Prohlédli jsme si krásnou budovu s několika pokoji pro hosty, ale i brigádníky. Nejzajímavější však v této ,včelařské vile´ byla ,medárna´, tedy místnost s několika nerezovými dřezy na odvíčkování plástů a s nejmodernějším medometem. Med z medometu odtéká hadicí vedoucí otvorem v podlaze do sklepení přímo do čeřiče medu a z něj je med čerpán automatickým dávkovačem do sklenic, které jsou ukládány do regálů chladného a tmavého skladu. Řekněme, nic pro malovčelaře, ale vidět to je úžasné a zajímavé.

Na závěr jsme poseděli s občerstvením v altánu, kde se živě diskutovalo.

V odpoledních hodinách jsme se rozloučili s př. Kopečkem, člověkem snad pilnějším než jeho včeličky. Zastávka na občerstvení v Jasenné byla příjemnou tečkou za skvěle stráveným dnem plným zajímavostí a novinek.

Jménem všech zúčastněných děkuji vedoucímu zájezdu př. Okálovi za příjemné zážitky na včelařském zájezdu.

                                                                                                                                             Libuše Kapková

 

Výsledky celookresní soutěže – nejlepší medy roku 2007

 

Do soutěže bylo přijato 76 vzorků medu, všechny byly anonymně očíslovány a předány degustační komisi k hodnocení chuti, konzistence, barvy, čistoty i vůně. Komise byla přísná, nestranná, odborná, laická a zvlášť vybraná. Vyhodnocené medy byly oceněny v jednotlivých skupinách v pořadí 1. až 3. cena u následujících včelařů:

 

 1. Fianta Jaroslav, Zlín
 2. Okál Lumír, Štípa
 3. Chromek Antonín, Bohuslavice

Smíšené medy:

 1. Mgr. Hrabíková Jana, Fryšták
 2. Ing. Dofek Jiří, Fryšták
 3. Kašpárek Petr, Zlín

Lesní medy:

 1. Mgr. Hrabíková Jana, Fryšták
 2. Studeník Jaroslav, Jasenná
 3. Hnilica Jiří, Jasenná

Krémové – pastované medy:

 1. Ing. Dofek Jiří, Fryšták
 2. Hnilica Jiří, Jasenná
 3. Mgr. Hrabíková Jana, Fryšták

 Kvalita degustovaných medů se vyznačovala vysokým bodovým hodnocením, což svědčí o velmi dobrém včelím produktu, který má téměř vlastnosti biomedů – biopotraviny, kterou naši včelaři nabízejí svým rodinám i zákazníkům. Vítězné medy včelařů a jejich včeliček byly odměněny pěknými poháry a diplomy.

 

organizátoři soutěže Pavel Šimeček, Josef Okál, Rudolf Maňák, Jaroslav Fianta